13 2012 Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2011

En sammanställning av ADAD inskrivningsintervju

Utgivningsår: 2012

ISBN: 978-91-87053-13-9

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 13 2012

Pris: 100 kr

Den här rapporten bygger på de ADAD-intervjuer som görs med ungdomar som skrivs in på SiS. Genom intervjun får ungdomarna en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala om vad de vill ha hjälp med. Intervjun ger SiS en gemensam grund för bedömning av ungdomarnas problematik och hjälper oss att utveckla och förbättra ungdomsvården.

Sammanställningen för 2011 visar bland annat att placeringen i 75 procent av fallen var akut. Två tredjedelar av ungdomarna spenderar tid med vänner som begår brott och merparten har nära vänner som har problem med missbruk av alkohol eller narkotika.

Flertalet av de intervjuade använder själva alkohol eller narkotika. En majoritet av ungdomarna har begått brott under de senaste 12 månaderna och nästan hälften av både flickorna och pojkarna uppger att de har begått brott av typen misshandel.

Sammantaget uttrycker ungdomarna olika grader av oro, framför allt över familjerelationer, sin psykiska hälsa och skolsituation. Det är inom dessa området som ungdomarna i högsta grad vill få hjälp. Drygt hälften av de intervjuade har tidigare varit placerade på en behandlingsinstitution.

Dela sidan med andra