Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/06 Svensk social barnavård ur ett könsperspektiv 1993-2003

En litteraturgenomgång

Författare: Petra Ulmanen och Gunvor Andersson

Utgivningsår: 2006

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/06

Pris: 160 kr

Finns det skillnader mellan flickors och pojkars sociala problem? Finns det skillnader i anmälningar och ansökningar till socialtjänsten beroende på om ärendet avser en flicka eller en pojke? Görs det skillnader på flickor och pojkar respektive mödrar och fäder i hur anmälningar och ansökningar hanteras eller när insatser erbjuds? Gör man skillnad på barnen utifrån kön där insatserna genomförs? Har insatserna olika resultat för flickor och pojkar?

I denna litteraturöversikt av svensk social barnavård ur ett könsperspektiv under perioden 1993-2003 söker författarna Petra Ulmanen och Gunvor Andersson svar på ovanstående frågor. Litteraturgenomgången visar att kunskapen är bättre när det gäller tonåringar än yngre barn, i synnerhet tonåringar som placeras utanför hemmet och framför allt tonårsflickor som placerats på statliga institutioner.