Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/05 Från tvång till frihet. Uppföljning av SiS missbrukarvård

Författare: Jonas Larsson och Vera Segraeus

Utgivningsår: 2005

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/05

Pris: 160 kr

Rapporten redovisar en uppföljning av klienter från 7 av SiS 14 LVM-institutioner. Uppföljningen genomfördes åren 1999–2000. Social situation, hälsa, kriminalitet och missbruk redovisas vid tre tidpunkter, vid inskrivning på behandlingshemmet, vid utskrivning och vid uppföljning sex månader efter utskrivning. Uppgifter från socialtjänsten om hur de bedömer klientens livssituation kompletterar bilden.

I studien har konstruerats en rad sammanfattande mått för att underlätta jämförelserna. Genom att kombinera missbruksintensitet, antal veckor av missbruk och tidpunkten av återfallet bildades tre grupper av missbruksmönster. Den första mönstergruppen, som består av drogfria eller återhållsamma klienter utgör knappt en tredjedel, den andra med moderat missbruk utgör drygt en tredjedel medan den tredje gruppen, också en tredjedel, har fortsatt med tungt missbruk efter LVM.