Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

1/02 Årsrapport ADAD 99

Nyinskrivna ungdomar på särskilda ungdomshem 1999. Bakgrund, livssituation och behandlingsbehov

Utgivningsår: 2001

ISSN:

Rapportserie: SiS följer upp och utvecklar

Rapportnummer: 1/02

Pris: 85 kr

I rapporten redovisas bakgrund, livssituation och vårdbehov för ungdomar som skrevs in på särskilda ungdomshem för första gången under år 1999. Av totalt 699 nyinskrivna ungdomar har 425 intervjuats med ADAD, Adolescent Drug Abuse Diagnosis. Intervjun omfattar livsområdena fysisk hälsa, skolgång, arbete/sysselsättning, fritid och kamratkontakter, familjeförhållanden, psykisk hälsa, brottslighet samt användning av alkohol och narkotika.

Pojkarna utgör 69 procent, flickorna 31 procent av ungdomarna. Drygt hälften är högst 15 år gamla, 35 procent mellan 16 och 17 år och 13 procent har fyllt 18 år. Drygt hälften har helsvensk bakgrund, d v s båda föräldrarna är födda i Sverige, en tredjedel har två utlandsfödda föräldrar och 13 procent en svensk, en utländsk förälder. De ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem har en mycket problematisk situation. Det rör sig om problem med skolan, hopplöshet inför framtiden, missbruk och brottslighet. Endast var femte ungdom i materialet lever med båda sina biologiska föräldrar. Att föräldrarna har egna svåra problem med hälsa, missbruk och kriminalitet är inte ovanligt.