Integrerad behandling av missbruk och psykisk sjukdom: Pilotimplementering inom LVM-vården

Författare: Ingrid Rystedt, Mona Sundh, Eva Alfredsson Olsson

Utgivningsår: 2021

ISBN: 978-91-87053-76-4

Rapportnummer: 1

Samsjuklighet bland personer med missbruk och/eller beroende är vanligt förekommande. Exempelvis är psykiska sjukdomar tre gånger så vanligt hos de som missbrukar alkohol, jämfört med hos personer som inte gör det. Särskilt vanligt förekommande är samsjuklighet av missbruk och psykiska sjukdomar bland klienter som befinner sig i
missbruksvårdens sammanhang. Tidigare forskning har visat att behandling av missbruk och beroende med psykiatrisk samsjuklighet är mest effektiv när insatserna integreras. Trots detta saknas sådan behandling på bred basis. Syftet med föreliggande projekt var att pilottesta integrerad behandling i LVM-vårdens kontext, med huvudfokus på genomförbarhet och hållbarhet. Ett underordnat syfte var att beskriva effekterna av sådan behandling.

Dela sidan med andra