1 2018 Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem 2015

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-91-87053-56-6

Rapportserie: Institutionsvård i fokus

Rapportnummer: 1

Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för de särskilda ungdomshem som bedriver vård och behandling av ungdomar som är omhändertagna enligt lagen (1990:52) om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, och lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU. Även frivilligt placerade ungdomar kan vårdas vid ungdomshemmen med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Denna rapport redovisar uppgifter från ADAD utskrivningsintervjuer, som görs i samband med att ungdomarna skrivs ut från ett av SiS särskilda ungdomshem. Intervjuerna syftar till att ge ungdomarna en möjlighet att tala om hur de har upplevt vistelsen på institutionen, bland annat genom att fråga ungdomarna hur mycket hjälp de anser att de har fått och hur delaktiga de har varit i sin vård och behandling.

År 2015 skedde1319 utskrivningar och frigivningar. Den här rapporten bygger på de totalt 903 utskrivningsintervjuer som genomfördes med ungdomar under året.

Dela sidan med andra