Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Tolvstegsbehandling

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende är målgruppen för tolvstegsbehandling vuxna personer med alkoholberoende. Metoden används dock även för vuxna och ungdomar med såväl alkohol- som narkotikaberoende.

Tolvstegprogrammet, eller den så kallade Minnesotamodellen, utgår från att beroendet är en sjukdom. Individen behöver därför inte lasta sig själv för sitt drickande men är ansvarig för sitt tillfrisknande.

Utbildning, gruppterapi och anhörigmedverkan

Behandlingen är uppbyggd i tolv steg, där det första steget innebär att man erkänner sitt beroende. I en behandling enligt tolvstegsmetoden ges lektioner om ”kemiskt” beroende ur olika synvinklar. Deltagarna får kännedom om sjukdomsbegreppet, förnekande, återfallsprevention med mera.

I gruppterapi talar deltagarna om konsekvenser av missbruket och hur det påverkar deras liv. Genom att möta och höra andra missbrukare får deltagaren insikt om sitt beroende och styrka att börja ta ansvar för sitt tillfrisknande.

En viktig del av behandlingen är anhörigmedverkan som syftar till att göra anhöriga och andra närstående medvetna om rollerna i en familj med drogberoende och visa på vägar ut ur problemen med hjälp av självhjälpsgrupper.

Regelbundna möten med självhjälpsgrupper

Behandlingen följs av regelbunden medverkan i självhjälpsgrupper i AA (Anonyma alkoholister) eller NA (Anonyma narkomaner).

Institutioner som arbetar med ungdomar utifrån tolvstegsmodellen har modifierat programmet och AA:s tolv steg något för att bättre passa ungdomars speciella behov.