Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

Treatment Foster Care Oregon, TFCO (tidigare Multidimensional Treatment Foster Care, MTFC) är ett evidensbaserat, manualstyrt behandlingsprogram för unga med antisocialt/och eller kriminellt beteende. TFCO har sin grund i social inlärningsteori och fungerar som ett alternativ till institutionsplaceriing. Behandlingstiden är 9-12 månader.

Ungdomar som behandlas med metoden flyttar efter utredning på en SiS-institution till kvalificerade familjehem med tydlig gränssättning, fungerande vardagsrutiner och begränsad kontakt med andra unga med problem. Målet är att ungdomen efter behandlingen ska flytta hem till sina biologiska föräldrar.

Ungdomarna och deras nätverk får stöd av TFCO-teamets medlemmar. Teamet handleder familjehemmet, ger ungdomarna färdighetsträning och arbetar med individualterapi och familjeterapi.

TFCO-teamet

Samordning och engagemang utmärker TFCO. Kring alla ungdomar som behandlas med modellen bildar institutionen särskilda team som ser till att vården fungerar.

 • Samordnaren har en central roll och leder teamets arbete. I uppgifterna ingår att utforma ungdomens individuella poänglista, fatta beslut om stegen i programmet, planera möten med exempelvis skola och socialtjänst och att handleda familjehemmet.
 • Ungdomsterapeuten är den unges stöd. Han/hon har samtal med "sin" ungdom och hjälper denne att klara poänglistan och hålla motivationen uppe.
 • Familjeterapeuten träffar de biologiska föräldrarna varje vecka. Föräldrarna får hjälp med konfliktlösning och lär sig nya sätt att bemöta sitt barn.
 • Färdighetstränaren tränar ungdomen i samspel med andra unga och vuxna. En uppgift är att göra roliga saker tillsammans med den unga och att hjälpa henne/honom att hitta bra fritidsaktiviteter.
 • PDR (Parent Daily Report)-ringaren ringer familjehemmet varje dag och tar emot poänglistan. Är ungdomarna hemma på permission ringer PDR-ringaren till de biologiska föräldrarna.

TFCO-teamet träffas varje vecka och utbyter information och erfarenheter. Mötena leds av samordnaren.

Familjehemmet

Inom TFCO står famljehemmen för en stor del av behandlingsarbetet. Familjehemsföräldrarna uppmuntrar och förstärker beteendeförändringar i rätt riktning och ser till att vardagen fungerar. Till sin hjälp har de poängsystem som utformas individuellt efter varje enskild ungdom. Inledningsvis ges poäng för enkla och grundläggande färdigheter, men med tiden ökar kraven.

Familjehemmets roll är att belöna och lyfta fram det positiva och att vara en modell för hur en stabil familj fungerar.

Uppdraget kräver tid och kunskap. Familjehemmen utbildas i TFCO-programmet och en av familjehemsföräldrarna måste ha placeringen som heltidsarbete. Famljehemmet får inte ha några andra placerade ungdomar med problem. Handledning sker varje vecka, både enskilt och i grupp. Familjehemmen bjuds in till återkommande utbildningsträffar och kan ringa TFCO-teamet dygnet runt för råd och stöd.

Programmet

TFCO-programmet är uppbyggt i tre steg som är kopplade till poänglistorna. Positiva beteenden resulterar i fler poäng som gör att ungdomarna snabbare når modellens olika nivåer.

 • Steg ett (cirka tre veckor) - stora restriktioner och hög struktur.
 • Steg två (tre-sju månader) - friheten ökar, men det gör även kraven på beteendeförändringar.
 • Steg tre (tre-sju månader) - de positiva förändringarna tränas i hemmiljö. Helger och lov tillbringar hemma och ungdomarna har stor frihet under ansvar.

Ungdomarna går i vanlig skola där lärarna varje dag fyller i skolkort som visas upp för familjehemmet. Till en början har TFCO-teamet daglig kontakt med skolan, men på de senare stegen räcker det ofta med kontakt ett par gånger i veckan.

Socialtjänstens roll

Ungdomar som utreds på en institution och sedan får TFCO-behandling skrivs in i SiS eftervård. SiS är uppdragstagare och står för behandlingsteam, handledning av familjehemmet och kontakt med alla inblandade parter, inklusive socialtjänsten som får regelbunden information.

Placerande socialtjänst är uppdragsgivare och ersätter familjehemmet ekonomiskt. Ansvarig socialsekreterare deltar i nätverksmöten och eventuella krismöten på institutionen.

Socialtjänsten planerar de fortsatta insatserna tillsammans med den unge, familjen och TFCO-teamet.

Uppföljning och forskning

Lunds universitet har i två svenska studier följt upp TFCO. Studierna, som SiS var med och finansierade, avrapporterades 2007 respektive 2012.

Båda studierna visar att

 • MTFC är ett effektivt alternativ till ungdomsvård
 • frekvensen av behandlingssammanbrott är mycket låga vid TFCO-behandling
 • ungdomarna själva och deras mödrar uppger att den unges symtom och problembeteenden har minskat vid behandlingens slut.