Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SFA, särskilt förstärkta avdelningar

Särskilt förstärkta avdelningar, SFA, är ett nytt vårdkoncept inom SiS. Det är till för ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning och kraftigt utagerande och våldsamt beteende.

På de särskilt förstärkta avdelningarna har vi högre bemanning än på andra avdelningar och vi anpassar metodvalen och lokalernas storlek och utformning. SFA finns (eller är på väg att införas) på fyra ungdomshem och ett LVM-hem.

Här nedan kan du läsa mer om SFA.

Varför inför vi SFA och vem kan bli placerad på en särskilt förstärkt avdelning?

Målgruppen är personer med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning, i kombination med kraftigt utagerande eller självskadande beteende. I gruppen är det även vanligt med annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk samsjuklighet och omfattande traumatisering.

Analyser av avskiljningstal och incidentrapporter har visat att SiS ofta har haft svårt att anpassa vården tillräckligt väl för den här gruppen, utifrån de särskilda krav som arbete med personer med de här funktionsnedsättningarna ställer. Gruppen är kraftigt överrepresenterad när det gäller avskiljningar, vård i enskildhet och vårdsammanbrott. Ett uttalat mål med SFA är att ändra på det genom att vi anpassar metoder, förhållningssätt, personaltäthet, lokaler och avdelningarnas storlek för att bättre passa de här ungdomarnas och klienternas förutsättningar.

SiS placeringsenhet och socialtjänsten kommer tillsammans överens om vilka ungdomar och klienter som är aktuella för vårdkonceptet.

Vilka institutioner får SFA?

SiS ungdomshem Brättegården har fungerat som pilotinstitution sedan 2019, och har använt vårdkonceptet i sin ordinarie verksamhet under 2021. Under året öppnar även särskilt förstärkta avdelningar på SiS LVM-hem Lunden, SiS ungdomshem Fagared, SiS ungdomshem Ljungaskog och SiS ungdomshem Rebecka.

Hur många platser får en särskilt förstärkt avdelning och hur ser bemanningen ut?

Avdelningarna ska som mest ha fyra boende samtidigt. Bemanningen är betydligt större än på andra avdelningar och under all vaken tid ska det finnas en personal per ungdom/klient.

Hur ser behandlingen ut?

Det grundläggande på en särskilt förstärkt avdelning är det habiliterande perspektivet. Något som till viss del skiljer SFA från övriga SiS där vi arbetar med ett mer förändringsinriktat och rehabiliterande synsätt. Ungdomarna och klienterna inom SFA har autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning och en historia av utagerande eller självskadande beteende.

Förhållningssättet på avdelningen lyfter vikten av att se och möta de bakomliggande behoven vid det utmanande beteendet, snarare än att reagera på själva beteendet. Målet är att skapa trygghet och fungerande relationer, och hitta strategier som gör det möjligt att klara livet med de förutsättningar som finns. Allt arbete tar sin utgångspunkt i förståelse för, och kunskap om, den bakomliggande funktionsnedsättningen. Reglering av vardagsstress, anpassad kravnivå och arbete med tydliggörande pedagogik är avgörande inslag.

Personalen på särskilt förstärkta avdelningar får regelbunden handledning och utbildningsinsatser i bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Traumamedveten omsorg (TMO) liksom fördjupad utbildning i Motiverande samtal (MI) och No power no lose (NPNL).

Hur är lokalerna anpassade för målgruppen?

En särskilt förstärkt avdelning är utformad så att ungdomarna och klienterna inte behöver vistas i grupp om de inte vill. I grundutförandet har varje ungdom eller klient ett eget sovrum och eget vardagsrum och toalett. Ljudabsorbenter, färgsättning och materialval ska hjälpa till att minska onödig stimuli och risk för sensorisk överbelastning. Inredningen är robust och säker.

Vad kostar en placering på en särskilt förstärkt avdelning?

En placering inom SFA kostar 13 800 kronor dygnet. Det kan jämföras med den vanliga avgiften inom LVM som är 5 000 kronor, och dygnskostnaden för en låsbar behandlingsplats inom ungdomsvården som är 8 600 kronor. Den högre kostnaden beror på personaltätheten vilken är en förutsättning för att skapa den trygghet målgruppen behöver.

Socialtjänst som placerar på förstärka avdelningar som öppnar under slutet av 2021 betalar samma avgift som för en vanlig låsbar plats fram till årsskiftet. Avgiften för SFA börjar gälla först 2022.

Hur bör samarbetet med socialtjänsten se ut på en särskilt förstärkt avdelning?

Som alltid är det viktigt att tiden hos SiS följs av insatser som tar avstamp i de framsteg och erfarenheter som gjorts på ungdomshemmet eller LVM-hemmet. Många klienter och ungdomar är berättigade till stöd enligt LSS, och kan samtidigt behöva fortsatta insatser från habilitering, psykiatri och annan hälso- och sjukvård. Olika vårdgivare behöver ha en samsyn om behov och insatser. Därför är det viktigt att den placerande socialtjänsten tar initiativ till en Samordnad individuell plan (SIP).

Hur ser tidplanen ut för införandet av SFA inom SiS?

  • SiS ungdomshem Brättegården har arbetat med SFA sedan 2019
  • SiS LVM-hem Lunden öppnar sin avdelning den 27 september
  • SiS ungdomshem Ljungaskog, SiS ungdomshem Rebecka, och SiS ungdomshem Fagared öppnar sina avdelningar i november och december

Kommer fler institutioner få särskilt förstärkta avdelningar?

Nu väntar implementering, drift och utvärdering. Därefter är det möjligt att säga om vårdkonceptet ska växa inom myndigheten.