Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

MultifunC - Multifunktionell behandling på institution och i närmiljö

MultifunC är en strukturerad behandlingsmodell utformad för institutionsvård av ungdomar med hög risk att återfalla i normbrytande beteende och kriminalitet. Behandlingsmodellen bygger på vetenskaplig kunskap om effektiva insatser för målgruppen och omfattar hela behandlingsförloppet, från inledande utredning till avslutande eftervård.

MultifunC bygger på insatser som visat sig fungera, och utgår från forskningsgenomgången "Institutionsbehandling av ungdomar – Vad säger forskningen?" av psykologen Tore Andreassen på uppdrag av SiS, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) och norska barn- och familjedepartementet. Med den som grund har en institutionsmodell tagits fram som prövas på några av SiS särskilda ungdomshem.

Utredningsteam och familjeteam

MultifunC inleds alltid med att särskilda utredningsteam gör omfattande kartläggningar av problem och behov. De mål utredarna, tillsammans med ungdomarna, deras anhöriga och socialtjänsten, kommer fram till styr sedan helt arbetet på institutionen. Där ansvarar miljöteam och pedagogiska team för ungdomarnas behandling och skolgång medan familjeteam ansvarar för familjearbetet.

När ungdomarna lämnar institutionen fortsätter familjeteamens målinriktade arbete med ungdomar och föräldrar (eller annan omsorgsgivare, exempelvis familjehem) på hemmaplan.

Behandling med MultifunC tar omkring ett år. Cirka 6-7 månader av den tiden består av vistelse på institution.

Behandlingsarbetet

Behandlingen fokuserar på att förändra problembeteenden och utveckla färdigheter. Ett nivåindelat förstärkningssystem, baserat på teckenekonomi och beteendekontrakt, är ett av redskapen som ökar ungdomarnas förmåga att ta eget ansvar.

Aggression Replacement Training (ART), Motiverande samtal (MI) och Kognitiv beteendeterapi (KBT) ingår i behandlingsarbetet. Det gör även föräldraprogrammet Komet som hjälper till att bryta gamla mönster av konflikter och trotsbeteenden. Komet står för KOmmunikationsMETod och bygger på samvaro, kommunikation, problemlösning och kontrakt. Familjeteamen utbildar föräldrarna i programmet och fortsätter med familjesamtal när ungdomarna lämnat institutionen.

Föräldrar och andra anhöriga spelar en viktig roll inom MultifunC. Liksom positiva nätverk som föreningsliv och social fungerande kamrater. Familjeteamen stöttar föräldrarna i deras kontakter med skola och socialtjänst, och institutionens pedagogiska team ser till att övergången till skolan på hemorten fungerar.

Samverkan

MultifunC som modell bygger på tät samverkan mellan utredningsteam (kartläggning), miljöteam (behandling) och familjeteam (eftervård). De fyller olika funktioner men har gemensamma mål och ett tätt samarbete.

Just det samarbetet möjliggör en intensiv behandling under relativt kort tid.

Familjeteamet börjar tidigt arbetet med föräldraträning och skapar på så sätt de allianser och relationer som behövs för fortsättning när ungdomarna flyttat hem. Det är därför viktigt att betona att även behandlingen på hemmaplan ingår som en självklar del av MultifunC.

Socialtjänstens roll

Som uppdragsgivare har den placerande socialtjänsten en betydelsefull roll. Ungdomarnas socialsekreterare är med och fastställer behandlingsmålen, medverkar vid möten och tar aktiv del i planeringen.

SiS socialtjänstenkät visar att en stor majoritet av de socialsekreterare som placerat ungdomar på MultifunC-avdelningar skulle förorda en liknande placering även i framtiden.