Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Mottagning och behovsbedömning

SiS ungdomsvård öppnar nu succesivt avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB). De nya avdelningarna ersätter den nuvarande akut- och utredningsverksamheten.

Utgångspunkten för mottagning och behovsbedömning är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd om bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende.

SiS grunduppdrag är även i fortsättningen att stabilisera ungdomens situation och mående och avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. 

Vi ska dessutom så tidigt som möjligt identifiera ungdomarnas individuella behov. På så sätt kan vi effektivt matcha insatser med rekommendationer, och planera en vårdkedja tillsammans med socialtjänst, ungdom, vårdnadshavare och familj.

Kortare väntetider och mer flexibilitet

MBB förväntas ge kortare väntetider. Med integrerade avdelningar får vi ett mer flexibelt förhållningssätt till utredningsuppdraget utifrån socialtjänstens kunskap, och kan tidigt identifiera vårdbehov och vårdnivå och matcha insatser med vårdens intensitet.

Det här ger oss bättre förutsättningar att planera vårdkedjan ihop med socialtjänsten, den unge själv och nätverk.

Placeringarna inom MBB inleder vi med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa och bedömning av behov kopplade till skolgång.

För det arbetet behöver ungdomshemmet tillgång till handlingar som vårdplan, aktuella BBIC-utredningar och hälsoutlåtande. Dessutom behövs kontaktuppgifter om senaste skola och mentor samt BUP-utredningar.

Tät kommunikation

Vi kommunicerar fortlöpande våra resultat och förslag till placerande socialtjänst, ungdom och vårdnadshavare. Vi tar också upp eventuella  eventuella kvarstående om ungdomens behov och fortsatta behandlingsplaceringar.

Övergången till mottagnings- och behovsbedömningsavdelningar sker succesivt och ska vara genomförd på alla avdelningar 2024.

Kontakt för placering på ungdomshem