Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Mottagning och behovsbedömning

SiS ungdomsvård öppnar nu succesivt avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB). De nya avdelningarna ersätter den nuvarande akut- och utredningsverksamheten.

Utgångspunkten för mottagning och behovsbedömning är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd kring bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende.

Att stabilisera ungdomens situation och mående samt avbryta kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende är fortsatt SiS grunduppdrag. SiS ska dessutom så tidigt som möjligt identifiera ungdomens individuella behov för att effektivt kunna matcha insatser med rekommendationer och planera en vårdkedja tillsammans med socialtjänst, ungdom, vårdnadshavare och familj.

En förväntad effekt med införandet av MBB är kortare väntetider. De integrerade avdelningarna innebär också ett mer flexibelt förhållningssätt till utredningsuppdrag utifrån socialtjänstens kunskap för att tidigt identifiera vårdbehov och vårdnivå och matcha insatser med vårdens intensitet. Detta ger bättre förutsättningar att planera vårdkedjan ihop med socialtjänsten, den unge och nätverk.

Placeringarna inleds med en systematisk risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång. Ungdomshemmet behöver då tillgång till handlingar som vårdplan, aktuella BBIC-utredningar och hälsoutlåtande. Dessutom behövs kontaktuppgifter om senaste skola och mentor samt BUP-utredningar.

Resultat och förslag kommuniceras fortlöpande med socialtjänst, ungdom och vårdnadshavare om eventuella kvarstående frågeställningar kring ungdomens behov och fortsatta behandlingsplaceringar

Övergången till mottagnings- och behovsbedömningsavdelningar sker succesivt och ska vara genomförd på alla avdelningar 2024.