Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

ART - Aggression Replacement Training

ART, Aggression Replacement Training, är framför allt avsedd för ungdomar som har problem med utagerande beteende. De har också ofta stora sociala färdighetsbrister, vilket innebär att de har svårt att hantera sociala situationer, till exempel att få kritik, utan att bli aggressiva.

ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i vissa situationer.

ART består av tre fristående men kompletterande metoder: 

  • Social färdighetsträning ska lära ungdomarna att möta andra människor på ett bra sätt. Man utgår från de behov som kommit fram i utredningar och observationer. Träningen kan till exempel handla om att bemöta retsamma kommentarer, hantera grupptryck och att ge och ta kritik. På lektionerna har man rollspel och ungdomarna får i läxa att träna på olika sociala situationer.
  • Ilskekontrollträning innebär att den unge lär sig att förstå och hantera sina egna känsloreaktioner i samband med konfliktsituationer, känna igen tidiga tecken på ilskeutbrott och hitta alternativa sociala sätt för att hantera konflikter. Även här ingår rollspel och hemuppgifter.
  • Moralutbildning innebär att personal och ungdomar diskuterar utifrån olika problemsituationer, dilemman och frågeställningar. Den unge har ofta brister i sin moralutveckling vilket leder till att de resonerar utifrån sig själva och sina egna behov. I moralträningen får ungdomarna, tillsammans med andra ungdomar, resonera ur ett moraliskt perspektiv.

ART-träningen, som pågår i minst tio veckor och leds av utbildade ART-instruktörer, bygger på manualer och checklistor. Den sker oftast i grupper med minst tre ungdomar och leds av två instruktörer. Ibland kan det behövas individuell träning.