Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS ungdomshem Björkbacken

SiS ungdomshem Björkbacken ligger i Bergsjön i Göteborg. Vi tar emot skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa med inslag av kriminalitet och missbruk.

Björkbacken tar emot akut-, utrednings- och behandlingsplaceringar.

Vi arbetar bland annat enligt följande metoder:

  • DBT - Dialektisk beteendeterapi
  • KOMET
  • MI - Motiverande samtal
  • psykologsamtal/samtal med grundutbildad i psykoterapi.

HBTQ-certifierad psykologverksamhet

Psykologverksamheten vid SiS ungdomshem Björkbacken är HBTQ-certifierad. Sedan 2008 erbjuder RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) en certifiering. Den kan ges till verksamheter som arbetar strategiskt med att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Certifieringen innebär att verksamheten aktivt arbetar med att ge ett likvärdigt bemötande till alla oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och politisk åskådning.

Arbetet sker på flera nivåer. Det handlar om bemötande i samtalsituationer, hur man utformar policydokument och riktlinjer, vilka aktiviteter man erbjuder, hur den fysiska miljön ser ut samt om att arbeta mot jargonger.

Den certifierade verksamheten ska sträva efter att tänka normkritiskt. Normkritik handlar om att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är "normalt" och därmed oreflekterat/omedvetet uppfattas som önskvärt.

Hitta till SiS ungdomshem Björkbacken 

 

Kontakter

SiS ungdomshem Björkbacken
Sjustjärnan 4, 415 51 Göteborg
Telefon växel: 010-453 33 00
Fax: 010-453 33 10

bjorkbacken@stat-inst.se

Institutionschef: Linda Suslin Spies

Målgrupp: Flickor, skolpliktiga