Vi placerar cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Barns och ungas rättigheter

SiS har ett regeringsuppdrag att stärka barns och ungas rättigheter i tvångsvården. SiS är också en av sex myndigheter som deltar i Barnombudsmannens uppdrag att stödja särskilt utvalda myndigheter i deras arbete med att tillämpa barnkonventionen i praktiken.

Riksdagen har beslutat att barns rättigheter ska stärkas inom alla verksamheter på statlig och kommunal nivå, med utgångspunkt i barnkonventionen. SiS tog 2014 fram en handlingsplan för att stärka barns och ungas rättigheter i tvångsvården, både vid planeringen, under genomförandet och vid uppföljningen. Planen innehöll ett antal aktiviteter och gällde för åren 2014 till 2015.

Ytterligare insatser behövs

I regleringsbrevet för 2017 fick SiS i uppdrag att analysera om det finns fler områden där barnkonventionen ska beaktas. En uppföljning av den tidigare handlingsplanen visar att det finns behov av ytterligare insatser bland annat på områden som uppmärksammats i Barnrättighetsutredningens slutbetänkande:

  • Göra verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn.
  • Ha dialoger med barn som har erfarenhet av verksamheten.
  • Öka kunskapen om barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Samarbete med Barnombudsmannen

Arbetet sker i samarbete med Barnombudsmannen (BO) som har ett regeringsuppdrag att stödja statliga myndigheter i deras arbete med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten. BO ska tillsammans med myndigheterna ta fram ett stöd som är anpassat till respektive verksamhet.

De övriga myndigheterna är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Statens skolverk och Migrationsverket.

Åsa Frodlund
utredare
Vård- och behandlingsenheten
Telefon direkt: 010-453 40 33