Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Samverkansrutiner i kommuner

De kommuner som skrivit avtal med SiS om att delta i SiSam-samverkan bjuds in till så kallade dialogmöten av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Vid dialogmötena deltar kontaktpersonerna från kommunerna och från SiS. Syftet med dialogerna har varit att introducera och praktiskt pröva SiSam-modellens sju rutiner för samverkan.

Dialogmötena har haft betydelse både för att starta upp samverkan och att utveckla befintlig samverkan. Flera av kommunerna har lagt ned ett omfattande arbete på att utforma interna rutiner med utgångspunkt i SiSam-modellen. De har exempelvis utvecklat webbaserade processkartor och handböcker som ger berörda handläggare förutsättningar att tillämpa modellen i varje enskilt ärende.

Några av de kommuner som har tagit fram interna rutiner är Kungsbacka, Stockholm och Eskilstuna. Här kan du ladda ner dokument som beskriver deras rutiner.