Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiSam - samverkan för obruten skolgång

Statens institutionsstyrelse (SiS) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har på regeringens uppdrag utvecklat och prövat en modell (SiSam) för skolsamverkan för elever som placeras på särskilda ungdomshem. Uppdraget har varit organiserat som ett projekt, men arbetet har integrerats i den ordinarie verksamheten. SiS och SPMS fortsätter nu att utveckla och arbeta enligt SiSam-modellen.

SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten och skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott, så att de får den utbildning de har rätt till och behöver.

Sju rutiner konkretiserar samverkan

Modellen består av sju rutiner som konkretiserar de tre parternas samverkan inför, under och efter placeringen genom att tydliggöra vem som ska göra vad, och när det ska göras.

Modellen omfattar hela den process som startar med att socialtjänsten ansöker om plats och som avslutas efter utskrivning. Tanken är att den ska användas vid varje placering på SiS ungdomshem, oavsett typ av placering, och för både skolpliktiga och icke skolpliktiga elever. 

Under institutionsvistelsen ska de inblandade aktörerna fokusera på att inte tappa kontakten med den unges hemskola, oavsett om det handlar om grundskola, gymnasieskola, särskola eller skola kombinerad med praktik. Det gäller både för korta och långa placeringstider. Därför måste skolan på institutionen ha en nära samverkan med elevens hemkommun.

Processen inför utskrivning ska fokusera på överlämningen till mottagande skola och socialtjänst.

Rutiner för samarbete inom SiSam - en strukturerad skolmodell för ungdomar placerade hos Statens institutionsstyrelse (pdf 260 kB, nytt fönster) 

Kommuner som vill teckna samarbetsavtal kan kontakta SiS

De kommuner som står för de flesta placeringarna hos oss har tecknat ett samverkansavtal med myndigheten. Avtalet definierar ett arbetssätt i form av beskrivna rutiner, ansvar och gemensamma dokument. Genom att underteckna avtalet förbinder sig parterna att arbeta utifrån delarna i modellen. Vi fortsätter att teckna samverkansavtal med fler kommuner. Kommuner som inte har skrivit samverkansavtal med SiS, men är intresserade av att göra det, kan kontakta SiS verksamhetskontor för ungdomsvården.

Några resultat och lärdomar från projekttiden

Fler ungdomar får planerad skolgång:

  • Ungdomshemmen får oftare skoluppdrag och skoldokument från socialtjänsten.
  • Ungdomshemmen och socialtjänsten samverkar oftare för att planera ungdomarnas skolgång både under och efter placeringen.
  • Fler elever går i skola efter utskrivningen jämfört med tidigare.

Skolan är viktig att få med i planeringen

Planeringen av ungdomarnas skolgång dokumenteras inte alltid i en sådan skriftlig överenskommelse som ingår i SiSam-modellen, och skolan är inte alltid involverad i själva överenskommelsen. Skolan behöver dock involveras för att säkerställa samsyn och samverkan hela vägen genom placeringen.

Eleverna behöver stöd i tillbakagången till skolan

Övergången från ungdomshemmet till skolan efter placeringen har visat sig vara den svagaste länken i samverkan. Om en elev skrivs ut utan att ha en plats klar i skolan är det angeläget att det finns en beredskap i den mottagande kommunen. Flera kommuner har positiva erfarenheter av att då involvera studie- och yrkesvägledare och de ansvariga för det kommunala aktivitetsansvaret.

Modellen fungerar även för andra placeringar

Flera av de kommuner som slutit samverkansavtal menar att SiSam-modellen med ganska små justeringar kan användas även vid andra placeringar för att utveckla skolsamverkan för elever i samhällsvård generellt.

Slutredovisning av regeringens uppdrag till Statens institutionsstyrelse och Specialpedagogiska skolmyndigheten - att utveckla och pröva en samverkansmodell för skolverksamheten (pdf 528 kb, nytt fönster)

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats finns information om SISAM och myndighetens stöd.

Information på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, (nytt fönster)

Kontakt

Johan Svensson
Verksamhetsutvecklare skola VO söder
SiS ungdomsvård söder
Telefon direkt: 010-453 43 66

johan.svensson@stat-inst.se

Petra Gripemo
Verksamhetsutvecklare skola VO norr
SiS ungdomsvård norr
Telefon direkt: 010-453 43 20

petra.gripemo@stat-inst.se