Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår
Fortsätt till stat-inst.se >>
Det gäller livet.
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Skolverksamhet

Bildcollage - elever och lärare i undervisningssituationer

Det är väl känt att en lyckad skolgång är central när det gäller att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar. Unga som misslyckas i skolan befinner sig i en betydligt mer utsatt situation än andra. Risken för framtida psykosociala problem ökar avsevärt med låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9. 

Många av de unga som vårdas hos SiS säger att de vill ha hjälp med sin skolgång. Vi har utvecklat skolverksamheten på våra ungdomshem och vet att det går att väcka motivation och lust att lära, även hos den som känner ett motstånd mot skolan.

SiS skolverksamhet är komplex och eleverna skiljer sig åt. De har olika behov och förutsättningar och befinner sig på olika utbildningsnivåer. Det finns elever som inte har varit i skolan på länge, men också elever som kommer direkt från skolan och inte har haft några större problem med sin skolgång.

Men många ungdomar har haft problem i skolan, något som lett till negativ självbild, bristande tilltro till förmågan till eget lärande och skoltrötthet. De ADAD-intervjuer som görs när ungdomarna skrivs in hos SiS visar att många av dem önskar få hjälp med sina skol- och utbildningsproblem.

Så här fungerar SiS skola

Enligt skollagen har alla barn och ungdomar i Sverige rätt till lika tillgång till utbildning. Det gäller även de barn och ungdomar som är hos oss. Relevanta bestämmelser i skolförfattningarna ska tillämpas på vår skolverksamhet, med undantag för skollagens bestämmelser om registerkontroll samt lokaler och utrustning. Dessutom gäller följande:

  • Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var den ges i landet.
  • Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och färdigheter och främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. De elever som behöver särskilt stöd ska få det.
  • Verksamheten i skolan ska utformas efter grundläggande demokratiska värderingar. De som arbetar i skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Den personal som möter elever ska aktivt främja jämställdhet mellan könen och motverka alla former av kränkande behandling.

Alla ungdomshem har skyldighet att tillhandahålla skolverksamhet. Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en skolenhet. Alla skolpliktiga ungdomar ska ha en fullständig skoldag och SiS grundskolor har gemensam timplan om 23 timmar i veckan. Alla icke skolpliktiga ungdomar ska erbjudas undervisning i en omfattning som motsvarar SiS timplan för grundskolan. Alla SiS ungdomshem ska tillhandahålla undervisning under sommaren för de elever som önskar och behöver det.

Elevhälsa

Samtliga skolformer inom SiS ska erbjuda elevhälsa. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev ska ha rätt till hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

Elevhälsan ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.