Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Skolverksamhet

Bildcollage - elever och lärare i undervisningssituationer

Skolan spelar en central roll när det gäller att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar.  Låga eller ofullständiga betyg ökar risken för framtida psykosociala problem.  

Många som vårdas hos SiS säger att de vill ha hjälp med sin skolgång. Vi har utvecklat skolverksamheten på våra ungdomshem och vet att det går att väcka motivation och lust att lära, även hos den som känner ett motstånd mot skolan.

SiS skolverksamhet är komplex och eleverna skiljer sig åt. De har olika behov och förutsättningar och befinner sig på olika utbildningsnivåer. 

Men många ungdomar har haft problem i skolan, något som lett till negativ självbild, bristande tilltro till förmågan till eget lärande och skoltrötthet. 

Så här fungerar SiS skola

Enligt skollagen har alla barn och ungdomar i Sverige rätt till lika tillgång till utbildning. Det gäller även de barn och ungdomar som är hos oss.

Alla ungdomshem har skyldighet att tillhandahålla skolverksamhet. Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en skolenhet. Alla skolpliktiga ungdomar ska ha en fullständig skoldag, och SiS grundskolor har gemensam timplan om 23 timmar i veckan.

Alla icke skolpliktiga ungdomar ska bli erbjudna undervisning i en omfattning som motsvarar SiS timplan för grundskolan. Alla SiS ungdomshem ska tillhandahålla undervisning under sommaren för de elever som önskar och behöver det.

Elevhälsa

Samtliga skolformer inom SiS ska erbjuda elevhälsa. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser, och ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev ska ha rätt till hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

Elevhälsan ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det ska också finnas tillgång till personal med sådan kompetens att eleverna kan få sina behov av specialpedagogiska insatser tillgodosedda.