Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Skolverksamhet

bilden visar SiS-lärare och skådespelare som ska föreställa elever på SiS skolor i undervisningssituationer

Skolan spelar en central roll när det gäller att förbättra framtidsutsikterna för omhändertagna ungdomar.

Enligt skollagen har alla barn och ungdomar i Sverige rätt till utbildning. Det gäller även hos oss. För att tillgodose den rätten har alla våra ungdomshem en skola med behöriga lärare, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare och andra viktiga stödfunktioner under ledning av en rektor som samordnar det pedagogiska arbetet.

SiS grundskolor har gemensam timplan om 23 timmar i veckan. Elever i gymnasieåldern erbjuds undervisning i gymnasiekurser i samma omfattning som SiS timplan för grundskolan. För elever som önskar och behöver erbjuds sommarskola på alla SiS ungdomshem.

Vanlig skola, ovanliga förutsättningar

SiS skolverksamhet har ovanliga förutsättningar men är en helt vanlig skola, väl förankrad i läroplaner och skollagen. Elever som kommer till oss har olika behov och förutsättningar och befinner sig på olika utbildningsnivåer. 

När ungdomar placeras på någon av våra institutioner görs en kartläggning av var eleven befinner sig, dels i dialog med elevens tidigare skola och med eleven själv. I samråd med eleven lägger vi sedan upp en utbildningsplan så att eleven känner sig delaktig i sitt eget lärande. På SiS skolor har vi hög lärartäthet, vilket gör att vi kan ge undervisning i mindre grupper utifrån individens behov och förutsättningar. Vi har utvecklat vår undervisning och vet att det går att väcka motivation och lust att lära, även hos den som känner ett motstånd mot skolan.

Elevhälsa

Elever på SiS skolor har tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det finns också tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens. Insatserna som elevhälsan erbjuder ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Varje elev har rätt till hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

Obruten skolgång

För att ungdomarnas skolgång ska löpa på utan avbrott samarbetar SiS med socialtjänsten och elevens skola i hemkommunen. Samarbetet sker både när eleven anländer till oss och för att den fortsatta skolgången efter elevens placering hos oss ska fungera väl.

Läs mer om SiSam-modellen 

Skolutveckling inom SiS skola

SiS har under de senaste åren arbetat mycket med att förbättra, professionalisera och öka likvärdigheten mellan våra skolor. SiS skolas pedagogiska idé grundar sig i en genuin tilltro till varje elevs inneboende förmåga och att alla elever kan lyckas nå sina mål. Vår strategiska inriktning för SiS skola beskriver hur vi ska arbeta för att vidareutveckla vår expertis inom specialpedagogik, relationellt ledarskap, motivationsarbete, språkutvecklande arbetssätt och informations och kommunikationsteknik, IKT.

Alla SiS skolor har också en gemensam grundstruktur för det systematiska kvalitetsarbetet.  Genom att arbeta med olika kvalitetsdimensioner (struktur – process – resultat) kan vi följa upp respektive del och se vilka faktorer som haft effekt på resultaten och rikta våra förbättringsinsatser där de behövs.

Ladda ner foldern Strategisk inriktning för SiS skola 2019-2021

Ladda ner foldern Vanlig skola ovanliga förutsättningar, två olika perspektiv