Mottagning och behovsbedömning

Inom SiS ungdomsvård har ett flertal ungdomshem öppnat upp nya avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB). Grunduppdraget för de nya avdelningarna är att avbryta kriminalitet, missbruk och annat social nedbrytande beteende, stabilisera ungdomens situation och mående samt bedöma ungdomens behov av fortsatta insatser.

Utgångspunkten för mottagning och behovsbedömning är bland annat Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd om bedömningar och insatser för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende.

De nya avdelningarna innebär en integrering av akut- och utredningsverksamheten. Övergången till de nya avdelningarna sker succesivt och kommer att vara genomförd på alla ungdomshem under 2023.

En del i vårdkedjan

Vid avdelningarna styrs bedömningarnas omfattning utifrån socialtjänstens kunskap om ungdomen och ungdomens individuella behov, vilket innebär att vi får ett mer flexibelt förhållningssätt till utredningsuppdraget. Målsättningen är att tidigt kunna ge socialtjänsten underlag inför beslut om nästa steg i vårdkedjan och hur den insatsen kan behöva anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar.

De nya avdelningarna förväntas resultera i både kortare placeringstider och väntetider. Genom mottagning och behovsbedömning skapas även bättre förutsättningar för att vi tillsammans med socialtjänst, ungdom, vårdnadshavare och familj ska kunna planera en vårdkedja.

Socialtjänstens kunskap är viktig

En placering för mottagning och behovsbedömning inleds ofta med en strukturerad risk- och behovsbedömning, screening av fysisk och psykisk ohälsa samt bedömning av behov kopplade till skolgång och familj. En dialog förs sedan med socialtjänst, ungdom och vårdnadshavare om eventuella kvarstående frågeställningar kring ungdomens behov.

Inför arbetet med att genomföra bedömningar behöver ungdomshemmen tillgång till handlingar så som vårdplan, aktuella BBIC-utredningar och utlåtande från hälsoundersökning. Dessutom behövs kontaktuppgifter till senaste skola och mentor samt tidigare genomförda BUP-utredningar.

Kontakt för placering på ungdomshem

Dela sidan med andra