Verksamhet ställs om för fler akutplatser

Mot bakgrund av den ansträngda platssituationen inom myndigheten har den nationella stabsorganisationen utrett möjligheten att föra över vissa avdelningar från missbruksvården till ungdomsvården.

Två LVM-avdelningar som idag hör till Lundens LVM-hem, Karlsvik, föreslås konverteras till en avdelning för icke skolpliktiga pojkar och knyts som en satellit till SiS ungdomshem Råby.

– Vi vill inte kompromissa med kvaliteten på vården och personalens arbetsmiljö och vidtar därför alla tillgängliga åtgärder för att få bukt med den uppkomna situationen, säger Johan Feldtmann, chef för stabsorganisationen.

– Vi måste hela tiden ha förmågan att ställa om vår verksamhet för att möta de behov som finns. Vår samlade bedömning är att det finns bäst förutsättningar vid Karlsvik, både lokal- och personalmässigt, att ställa om verksamheten från missbruksvård till ungdomsvård. Samtidigt som det finns goda förutsättningar att bedriva skolverksamhet och få till en kunskapsöverföring till berörda medarbetare, säger Johan Feldtmann, chef för stabsorganisationen.

De organisatoriska förändringarna planeras att vara genomförda så snart som möjligt dock senast den 1 oktober 2022. Klienter som är placerade vid Karlsvik idag kommer att omplaceras till andra LVM-institutioner.

Platsbristen är allvarlig då den kan medföra att utsatta barn och unga inte få sina särskilda vård- och behandlingsbehov tillgodosedda, vilket i sin tur kan innebära risker för deras liv och hälsa.

Den nationella staborganisationen arbetar kontinuerligt med fler lösningar och konkreta åtgärder för att förbättra situationen och undvika ytterligare platsreduceringar. Det innebär bland annat att:

  • Vi samverkar löpande med socialtjänsten för att ungdomar som bedöms utskrivningsklara ska kunna flytta till vård i öppna former utanför SiS.
  • För att undvika ytterligare stängning av platser på grund av personalbrist har ett antal åtgärder vidtagits, bland annat genom att möjliggöra att medarbetare kan flytta på sin semester för att tjänstgöra på sin egen institution eller någon annan institution under sommaren.
  • SiS förstärker också personalstyrkan på några ungdomshem för att kunna öppna tillfälligt stängda platser.

– SiS är en myndighet i förändring. Vi ser redan nu initiala effekter av det pågående förändringsarbetet, men mer tydliga resultat kräver ett långsiktigt perspektiv och uthållighet, säger John Feldtmann, chef för stabsorganisationen

Nyhet,

Dela sidan med andra