Trygghet och säkerhet går hand i hand

Just nu rapporteras det om SiS i medierna med anledning av doktoranden Kajsa Nolbecks avhandling, Göteborgs Universitet. Vi välkomnar granskning av SiS, och det är bra att vårt komplexa och samhällsviktiga uppdrag lyfts.

SiS långa erfarenhet SiS har längst erfarenhet av att vårda och behandla barn, ungdomar och klienter med allvarlig psykosocial problematik och livshotande missbruk, och är den enda vårdgivaren i landet med kunskap och uppdrag att ta emot och bereda vård för gruppen. Vi ser redan nu resultat av den senaste tidens satsningar på bland annat lokaler och resursförstärkningar för flickor och kvinnor samt för gruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Både antalet avskiljningar och avvikningar minskar. Det visar att trygghet och säkerhet går hand i hand med en god vård och behandling.

Stora satsningar på SiS

Flera av avhandlingens delarbeten sträcker sig över en lång tidsperiod och komplicerar tolkningen av studiernas resultat. Myndigheten bedriver idag ett intensivt arbete för att komma tillrätta med många av de brister som pekas ut i avhandlingen. SiS har de senaste åren genomfört omfattande satsningar på kompetenshöjande åtgärder, mer ändamålsenliga lokaler och en mer differentierad vård som bättre möter de individuella behoven.

Särskilt förstärkta avdelningar, SFA

Inom myndigheten arbetar vi aktivt med att möta våra målgruppers varierade vårdbehov. SiS har valt att investera i en ny vårdmiljö som går under namnet särskilt förstärkta avdelningar (SFA) som svarar mot de barn, ungdomar och klienter inom myndigheten som har de mest omfattande vårdbehoven. Utöver att införa särskilt förstärkta avdelningar har vi minskat på antalet platser på standardavdelningarna, med bibehållet antal medarbetare.

Obligatorisk grundutbildning

För att säkerställa kompetensen hos nyanställda medarbetare och få en mer enhetlig myndighet har SiS startat en 10 veckors obligatorisk grundutbildning i samband med fast anställning och klientnära arbete. Syftet är att öka och kvalitetssäkra kunskapen hos medarbetare och på så sätt förbättra omhändertagandet av barn, ungdomar och klienter som vårdas inom SiS.

SiS – en del i vårdkedjan

SiS uppdrag utgörs bland annat av att förbereda det placerade barnet, ungdomen och klienten för livet utanför SiS vårdmiljö, tillsammans med andra aktörer i vårdkedjan. Den låsbara miljön efterfrågas av socialtjänsten och utgör en unik möjlighet för den placerade att stanna upp och delta i behandling som är svår att ge under öppnare former, men det är viktigt att tiden på SiS med låsbarhet blir så kort som möjligt. SiS uppdrag är att motivera barnet, ungdomen och klienten till fortsatt vård och behandling i öppen miljö. Det sker oftast i familjehem, öppna HVB-hem och stödboenden. Vi välkomnar en fortsatt kreativ och öppen diskussion. Det handlar om hur vi på bästa sätt kan omhänderta och vårda och behandla samhällets mest utsatta barn, ungdomar och vuxna.

Nyhet,

Dela sidan med andra