SiS tar krafttag för att möta socialtjänstens platsbehov

Bild visar en kvinna i arbetskläder i en korridor med stängda dörrar.

Platsläget inom Statens institutionsstyrelse (SiS) är fortsatt ansträngt. För att kunna leva upp till lagkravet att omedelbart anvisa plats utifrån socialtjänstens behov bedömer SiS att ytterligare kraftfulla åtgärder krävs. Fyrtio platser behöver tillgängliggöras inom ungdomsvården, vilket ska ske stegvis fram till februari månad.

– Tryggheten för barn och unga är vår främsta prioritering. Det gäller även de barn och unga som väntar på en placering inom SiS. Vi tar krafttag för att möta socialtjänstens platsbehov, och detta kräver tillfälliga omprioriteringar i verksamheten, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Arbetet med att tillgängliggöra 40 platser ska påbörjas omgående. Under perioden 31 oktober 2022 till den 1 februari 2023 ska en rad tillfälliga undantag göras från tidigare fattade beslut inom myndigheten.

SiS gör tillfälligt avsteg från minskad gruppstorlek på avdelningar för flickor, vilket innebär att avdelningarna går upp i antal platser för att möjliggöra fler placeringar. Planerade renoveringar av lokaler, som kan skjutas på framtiden utan att säkerheten påverkas negativt, senareläggs. Pågående arbete med att implementera nya arbetssätt som påverkar platsutbudet prövas med restriktivitet eller senareläggs, vilket exempelvis kan handla om att medarbetare som varit upplåsta i utvecklingsarbete frigörs för klientnära arbete. Vidare ska beslut om platsreduktion vid avdelningar fattas direkt av generaldirektören och arbetet med att identifiera ytterligare platser, genom konvertering från missbruksvård till ungdomsvård, ska fortsätta.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

– Uppdraget innebär att myndigheten till delar tillfälligt sänker ambitionsnivån för att möta efterfrågan på platser. SiS vård- och behandlingsuppdrag är komplext, men att hålla vårdplatser öppna för de mest utsatta barnen och ungdomarna är vår viktigaste uppgift, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Orsaken till bristen på platser inom ungdomsvården är att SiS tillfälligt tvingats stänga delar av och hela avdelningar, vilket minskar antalet platser. Bakgrunden till stängningarna är flera. SiS har, liksom de flesta aktörer inom vård- och omsorgssektorn, svårigheter att rekrytera tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Några avdelningar har reducerad kapacitet på grund av att SiS har flera ungdomar placerade med extraordinärt stort vårdbehov. Dessutom har myndigheten tvingats stänga ett antal lokaler i akut behov av renovering.

Det bedöms även finnas ett stort antal barn och unga som inte längre har behov av vård vid ett särskilt ungdomshem, men där det dröjer innan den unge kommer vidare i vårdkedjan utanför SiS. Därutöver har samhällsutvecklingen i stort en betydande påverkan på SiS verksamhet. Fler än tjugo ungdomar som i dagsläget är häktade kommer att behöva placering på SiS.

Nyhet,

Dela sidan med andra