SiS arbete kopplat till kriget i Ukraina

Situationen i Ukraina får konsekvenser även för Statens institutionsstyrelse (SiS). Myndigheten följer noga utvecklingen, och ser kontinuerligt över förmågan att hantera ändrade förutsättningar för vårt samhällsuppdrag.

För att möta en eventuell påverkan av kriget prioriterar SiS nu upp arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen på samtliga institutioner. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och andra myndigheter har SiS säkerhetsavdelning påbörjat en dialog kring utvecklingen och tänkbara scenarier. Detta omfattar bland annat analyser av hur väl rustad myndigheten är om exempelvis eldistribution, telekommunikation eller livsmedelsförsörjning påverkas.

SiS bedömer att myndigheten har ett bra skydd mot olika typer av IT-angrepp. Myndigheten är alltid vaksam på aktiviteter som skiljer sig från normalbilden.

Myndigheten har även lämnat en preliminär bedömning till Socialdepartementet över hur en potentiell ökad flyktingström skulle kunna påverka myndighetens verksamhet.

SiS preliminära bedömning är att efterfrågan på platser inom LVU inte kommer att öka i samma utsträckning som under den förra flyktingkrisen 2015. Det finns dock tänkbara scenarier som skulle kunna medföra att antalet flyktingar ökar kraftigt. I ett sådant läge är det troligt att även antalet placeringar på SiS kommer att öka. Lösningar för att kunna hantera en kraftigt förändrad situation kommer att kräva en ingående analys, en fortsatt aktiv omvärldsbevakning och samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer.

Nyhet,