Om SVT:s granskning av avvikningar inom ungdomsvården

Sveriges Television har sänt ett inslag om att 260 avvikningar skett under året från SiS ungdomshem. En avvikning innebär ett vårdavbrott för en placerad individ, men viktiga aspekter av SiS uppdrag belystes dessvärre inte i inslaget. Inte heller vilka sakförhållanden som döljer sig bakom siffrorna.

SiS bedriver enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) individuellt anpassad tvångsvård av samhällets mest utsatta barn och unga. Myndigheten vårdar även vuxna med missbruksproblematik (LVM) och verkställer sluten ungdomsvård (LSU).

När det gäller LVU-verksamheten har socialtjänsten gjort bedömningen att en placering på SiS är nödvändig, oftast eftersom andra boendeformer som HVB-hem eller familjehem av olika skäl inte fungerat. Vårt uppdrag går dock likväl ut på vård och behandling. Den tid barn och unga placeras hos oss ska leda till positiva förändringar för den enskilde.

Återanpassning till samhället är en viktig del i behandlingen

Risken för avvikningar, vårdavbrott, måste alltid beaktas i all individuell vård och behandlingsplanering. SiS behöver därför ständigt se till olika delar – säkerhet, trygghet, dagliga rutiner och en ordnad skolgång. Samtidigt ska vi möjliggöra viktiga kliv framåt inom den individuella behandlingen, som ska bidra till återanpassning till samhället.

En stor majoritet av avvikningarna från SiS sker inte från institutionsområdet, utan i samband med att den unge gör så kallade obevakade resor till den egna hemkommunen eller under bevakade besök ute i samhället. Obevakade resor sker ofta för att den unge ska besöka sin familj under en helg och bevakade besök kan exempelvis röra sig om att tillsammans med SiS medarbetare gå på bio, motionera eller ta en fika. Dessa moment utgör viktiga delar av den individuella vård- och behandlingsplaneringen, och syftar till stegvis återanpassning till samhället.

Det strukturerade säkerhetsarbetet ger resultat

När det gäller den slutna ungdomsvården (LSU) som avser brottsdömda unga har endast två avvikningar inträffat under 2022. Under 2021 skedde sex avvikningar och under 2020 noterade SiS 26 stycken. Minskningen av avvikningar inom den slutna ungdomsvården de senaste åren är ett direkt resultat av det strukturerade och systematiska säkerhetsarbete som genomförts.

Att avvikningar sker är något som SiS tar på stort allvar. Barn och unga riskerar under denna tid att hamna i ytterligare kriminalitet, drogmissbruk eller att utsätta sig själva eller andra för fara. Samtidigt är myndigheten skyldig att regelbundet pröva vård i öppnare former, och att förbereda placerade barn och ungdomar för ett liv utanför institutionen.

SiS arbetar intensivt med att förbättra kvaliteten i vård och behandling, men även med att stärka säkerheten i hela myndigheten. I detta arbete ingår flera olika delar. Det handlar bland annat om att säkerhetsklassa ungdomshemmen utifrån beslutade säkerhetsnivåer, införa enhetliga larmorganisationer och implementera enhetliga säkerhets- och riskbedömningar. Vi har numera säkerhetssamordnare på nästan alla ungdoms- och LVM-hem. SiS satsar stort på kompetens och lanserar under 2022 en ny myndighetsgemensam grundutbildning.

SiS uppdrag är svårt och komplext. Vi finns till för samhällets allra mest utsatta barn, unga och klienter och behöver hela tiden väga olika aspekter av vårt uppdrags inneboende komplexitet mot varandra. Alla har rätt att känna sig trygga hos oss, och alla har rätt att få den vård man behöver.

Nyhet,

Dela sidan med andra