Trygghetsplaner bidrar till tryggare vård- och arbetsmiljö

bilden visar en SiS-medarbetare och en fiktiv elev i ett klassrum. Båda antecknar i anteckningsblock.

Nu släpps en rapport om konflikter och konfliktförebyggande arbete inom SiS. Studien visar bland annat att individuella trygghetsplaner bidrar till en tryggare vård- och arbetsmiljö.

Personal, placerade ungdomar och klienter har medverkat i en studie om konflikter och konfliktförebyggande arbete inom ramen av social tvångsvård. Studien visar bland annat att SiS arbetssätt med individuella trygghetsplaner bidrar till tryggare vårdmiljö och arbetsmiljö. Resultaten visar också att konflikter på SiS institutioner ofta uppstår kring ordningsregler som uppfattas som omfattande, otydliga och inkonsekventa. Av resultaten framkommer det även att ungdomars och klienters ålder, könsidentitet och etnicitet har betydelse för den upplevda tryggheten.

Sammanlagt har 95 intervjuer genomförts med klienter inom LVM, ungdomar inom LVU och personal i den klientnära verksamheten inom ramen för studien "Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård och arbetet med Trygghetsplaner". Studien har letts och genomförts av Tove Pettersson, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och tidigare forskningsledare hos SiS. Syftet med forskningen var att studera konflikter inom SiS och användningen av trygghetsplaner i hanteringen av konflikter.

SiS trygghetsarbete

Trygghetsplanen är en del av SiS arbete med våldsprevention och syftar till att öka delaktigheten i vården för att individanpassa insatser som kan bli aktuella vid situationer som riskerar att eskalera och öka risken för att den som tvångsvårdas skadar sig själv, utför skadegörelse, eller skadar någon annan. Den som skrivs in på en institution får ett individuellt samtal om vad som gör personen arg och hur hen vill bli bemött vid konflikter och vad det innebär för personalen. Trygghetsplanens innehåll ska sedan användas och spridas så att personalen har kännedom om klientens eller ungdomens individuella behov.

Trygghetsplaner – ett effektivt verktyg

Studien visar att personal, klienter och ungdomar är positivt inställda till arbetet med trygghetsplaner. Den intervjuade personalen upplever att SiS arbete med våldsprevention ger positiva resultat och att de bättre kan skapa en tryggare vårdmiljö och arbetsmiljö när de kan utgå från en god kännedom om klienter och ungdomars förutsättningar och behov.

– När vi intervjuat ungdomar och klienter upplever de det som positivt att få samtala med personalen om vad som kan göra dem arga och hur de vill bli bemötta i dessa situationer. För den intagne blir det dock problematiskt när samma personal upplevs som otydlig, inkonsekvent eller repressiv, berättar Tove Pettersson.

Studien kommer med flera rekommendationer för ett mer aktivt och sammanhållet arbete med klienters och ungdomars trygghetsplaner. Bland dessa är att det är viktigt att ny personal och vikarier enkelt får ta del av trygghetsplanen, varför det är viktigt att dessa finns lättillgängliga. Vidare framkommer det att tidpunkten för när trygghetsplanen genomförs är viktigt, särskilt inom LVM-vården, där det rekommenderas att genomförandet bör ske vid ett senare tillfälle än vid inskrivning vid misstanke om att ungdomen eller klienten fortfarande kan vara påverkad av substanser.

Fortsatt dialog om studiens resultat

Enligt Tove Pettersson finns ett fortsatt behov att utveckla arbetet med trygghetsplaner. Studien rekommenderar bland annat att antalet regler för den som tvångsvårdas minskas. Eftersom det är känt att alltför många och otydliga regler ofta är en källa till konflikt beslutades nyligen om nya riktlinjer för ordningsregler och dagliga rutiner för ungdomshemmen. SiS samordnare för våldsprevention Sandra Larsson bekräftar studiens resultat.

– Vi vill ta tillvara på de viktiga utvecklingsområden som vi fått genom studien. Säkerhetsavdelningen kommer därför att ha en fortsatt dialog med Tove Pettersson om hur SiS på bästa sätt tar tillvara på studiens slutsatser, säger Sandra Larsson.

Läs eller ladda ner rapporten:

Att uppleva, motverka och hantera konflikter inom tvångsvård och arbetet med Trygghetsplaner

Nyhet,

Dela sidan med andra