Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Stort fokus på säkerhet och arbetsmiljö

bilden visar en gulbeige byggnad med en parkering framför sig.

Nu sätter SiS fokus på att höja säkerhetsarbetet i hela myndigheten. Säkerhethetsklassning av ungdomshemmen och ett tydligare system för incidentrapportering är några av åtgärderna.

SiS satsar nu stort säkerhetsarbetet. Utöver säkerhetsklassning av ungdomshemmen och tydligare incidentrapportering ska också larm och låsanordningar förbättras.

Satsningen på höjd säkerhet inom SiS ska leda till ökad trygghet för ungdomar och klienter och en bättre arbetsmiljö för SiS medarbetare.

Säkerhet inom SiS är ett stort begrepp

Säkerhet inom SiS kan handla om allt från hur bestick eller gymutrustning ska se ut och vara utformade för att vara säkra, till hur många utbildningstillfällen varje medarbetare ska ha i SiS konflikthanteringsmetod No Power No Lose.

SiS säkerhetsarbete kan också handla om att myndigheten behöver en underrättelsefunktion, som kan hjälpa till i arbetet med att förhindra att ungdomar från rivaliserande gäng placeras på samma institution.

Det här är bara några av de frågor som SiS nya säkerhetsorganisation nu arbetar med.

Säkerhetsklassificering stödjer arbetsmiljöarbetet

Nyligen beslutade SiS generaldirektör, Elisabet Åbjörnsson Hollmark, om en normering som innebär att SiS institutioner kommer att bli klassificerade enligt tre säkerhetsnivåer. Nivå 1 har högst säkerhet och nivå 3 lägst.

Christer Johansson, SiS säkerhetsdirektör. Foto: Elisabeth Ohlson

– Det här är en pusselbit i säkerhetsarbetet. Normeringen ger oss förutsättningar för att skapa ett säkert skal- och perimeterskydd, men det är lika viktigt hur vi bemöter våra ungdomar och klienter, hur vi bemannar och att vi ser över våra riktlinjer och rutiner, säger SiS säkerhetsdirektör Christer Johansson.

Säkerhetsklassificeringen är utformad för att såväl medarbetare som ungdomar och klienter ska känna sig trygga. Säkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete går hand i hand inom SiS, och här är några exempel på satsningar som ska säkerställa en säker och ändamålsenlig vård- och behandlingsmiljö.

  • Sex ungdomshem får renodlade LSU-avdelningar. Unga som dömts till sluten ungdomsvård kommer inte att bo på samma avdelningar som ungdomar som omhändertagits enligt LVU.

  • SiS gör en samlad satsning för flickor och kvinnor med stora behov. Det handlar bland annat om minskade gruppstorlekar och förstärkt vårdorganisation.

  • All incidentrapportering samlas i ett enda system. De allvarligaste ska utredas av SiS säkerhetspecialister. På så sätt blir det möjligt att följa händelseutvecklingen och arbeta mer förebyggande så att liknande händelser inte sker igen.

  • Ungdomshem och LVM-hem får lokala säkerhetssamordnare. De ska arbeta operativt och stödjande och samordna säkerhetsarbetet på institutionen.

SiS nya säkerhetsorganisation har precis inlett sitt arbete med att kraftigt öka säkerheten inom SiS, och se till att den blir lika hög i hela organisationen. På samma sätt normerar vi under våren SiS systematiska arbetsmiljöarbete, så att även det blir enhetligt inom myndigheten.

Nyhet,