Stor satsning för att möta flickors och kvinnors vårdbehov

bilden visar en SiS-medarbetare i en korridor. På korridorens vägg finns en fågel avbildad.

SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark har beslutat om en samlad satsning för att bättre möta flickors och kvinnors behov inom SiS.

Beslutet innebär att samtliga satsningar påbörjas under 2021 med målet att vården av flickor och kvinnor inom SiS utvecklas för att bättre svara mot deras behov och för att garantera deras trygghet och säkerhet. Beslutet innebär bland annat följande:

  • Särskilt förstärkta avdelningar (SFA) införs på fyra institutioner varar två avser vård av flickor.
  • Resursförstärkning vid öppen avdelning för flickor på ungdomshemmet Rebecka.
  • Minskad gruppstorlek och förstärkt vårdorganisation införs på vissa avdelningar för flickor.

Utöver dessa förstärkningar innefattar satsningen även bland annat metodutveckling och utbildningssatsningar.

Likvärdig vård och behandling

I de utskrivningsintervjuer SiS genomför framkommer att flickor och kvinnor upplever sig mindre trygga och mindre nöjda med vården än pojkar och män. Uppföljningar visar också att flickor avskiljs och vårdas i enskildhet oftare än pojkar inom ungdomsvården.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör. Foto: Elisabeth Ohlson

– Det är viktigt att vi har en likvärdig vård och behandling för alla våra målgrupper. De insatser vi nu fortsätter att arbeta med kommer bidra till att vår verksamhet blir bättre rustad för att möta framför allt flickors behov av vård, trygghet och säkerhet, säger generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Särskilt anpassade vårdavdelningar

För att bättre kunna möta flickors och kvinnors vårdbehov startade SiS 2019 en särskilt anpassad vårdavdelning (SFA). Vården på avdelningen är anpassad för individer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik med en kombination av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt kraftigt utagerande beteende, där hot och våld kan riktats mot andra placerade och mot behandlingspersonal.

Till grund för utformningen av vårdinnehållet ligger Socialstyrelsens rekommendationer och utgångspunkter. Detta innebär att lokalerna är bättre anpassade efter målgruppens behov, personaltätheten är högre och ungdomsgruppen mindre. De medarbetare som arbetar på avdelningarna har fått utbildning och handleds i kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och traumamedveten omsorg. Enligt en utvärdering som genomförts framkommer att det förändrade arbetssättet bidragit till att minska antalet incidenter och avskiljningar för målgruppen. Satsningen utökas därför och kommer succesivt implementeras på ytterligare tre avdelningar under 2021. Sammanlagt blir det två nya SFA-avdelningar för flickor, samt en för pojkar och en för kvinnor.

Minskad gruppstorlek och förstärkt vårdorganisation

Ytterligare en åtgärd är att SiS minskar storlekarna på vissa avdelningar för de yngre skolpliktiga flickorna, från 8 till 6 flickor per avdelning. De minskade gruppstorlekarna förväntas ge stabiliserande förutsättningar för att skapa säkerhet, trygghet och bättre förutsättningar för vården och behandlingen.

Vårdorganisationen förstärks genom hög personaltäthet och genom att skapa en samordnad individuell plan (SIP) för varje ungdom. I SIP samordnas insatser mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården för att skapa en god och långsiktigt hållbar vård.

Öppna avdelningar för flickor

Det har i flera sammanhang lyfts att en del flickors problematik bäst behandlas i en öppen miljö och att deras mående försämras i en låst miljö. För att kunna erbjuda flickor en bättre anpassad öppen miljö införs ett pilotprojekt med förstärkt bemanning för äldre flickor. Pilotprojektet kommer att pågå under sex månader.

Uppföljningen av effekten för vården och säkerheten för flickor och kvinnor kommer att följas upp och utvärderas särskilt.

 

 

Toppbild visar en SiS-medarbetare på en av SiS institutioner. 
Foto: Elisabeth Ohlson

Nyhet,

Dela sidan med andra