Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Starkare ramar för SiS skola

Starkare ramar och höga förväntningar men med möjlighet till ytterligare förbättring, konstaterar Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning av SiS skola.

Ramarna för skolan på SiS ungdomshem har stärkts sedan den riktade tillsynen 2016.

– Ofta signalerar ungdomshemmen höga förväntningar till eleverna. Många har varit borta väldigt länge från en vanlig undervisningssituation och där är SiS skola ofta sista chansen, säger Hanna Antonsson som ansvarat för Skolinspektionens kvalitetsgranskning.

Skolinspektionen har genomfört sin kvalitetsgranskning på samtliga ungdomshem inom SiS. I rapporten betonas vikten av samsyn kring skolans roll.

– Samsyn och samverkan mellan olika delar av ungdomshemmet ger goda förutsättningar för skolgång.

Skolinspektionen pekar ut några områden där skolan kan stärkas ytterligare. Det mångåriga problemet med låg undervisningstid och hög frånvaro måste prioriteras ytterligare. Utbudet måste bli mer likvärdigt mellan olika ungdomshem och SiS måste bättre tillgodose flickors behov.

– Att flickor kan ha andra behov speglas av exempelvis högre frånvaro. Men detta är en större fråga än bara skolgång och där har SiS redan påbörjat ett arbete, säger Hanna Antonsson.

Skolinspektionen pekar också på behovet av fortsatt arbete för att öka skolans och utbildningens status inom myndigheten såväl som vikten av en samverkan med och inom kommunerna för en obruten skolgång.

– SiS skola skapar goda förutsättningar men det behövs också en mottagande skola efter utskrivning för bibehållen effekt, säger Hanna Antonsson.

 

Läs Skolinspektionens rapport:

"Skola inom statlig tvångsvård - Kvalitet och kontinuitet i utbildningen vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem”

Nyhet,