Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS utreder kapaciteten inom LVM

Socialtjänstens efterfrågan på LVM-platser har under en lägre tid varit vikande. Därför utreder nu SiS hur stor kapacitet LVM-vården ska ha.

Många LVM-platser står idag tomma. Enligt Statens institutionsstyrelses, SiS, prognoser kommer ingen ökning av efterfrågan ske i närtid.

– För att lyckas med SiS samhällsuppdrag att bedriva modern vård och behandling krävs att vi kan erbjuda ändamålsenliga lokaler som lever upp till de lagkrav vi har, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för SiS.

En modern framtidsinriktad vård och behandling

Utredningen ska föreslå åtgärder för att anpassa antalet, och vilken typ av, platser vi behöver för att möta socialtjänstens efterfrågan.

Lokalernas beskaffenhet ska belysas och möjligheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens beaktas. Vidare ska utredningen ta i beaktande hur LVM-hemmen lever upp till de krav som ställs utifrån lagstiftning, den vård och behandling som ska bedrivas, medarbetarnas arbetsmiljö samt brand och andra säkerhetskrav. Slutligen ska aspekten om SiS närvaro i hela landet vägas in.

Ansvaret för att genomföra uppdraget tilldelas verksamhetsdirektören för missbruksvården. Resultatet av utredningen ska presenteras 15 juni 2020.

Nyhet,