Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS satsar stort på vård och behandling för flickor och kvinnor

Nu har SiS generaldirektör fattat beslut om intagningsstopp på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Det handlar om att säkra en trygg och säker vård och behandling i en fungerande miljö.

Samtidigt tillsätter Statens Institutionsstyrelse, SiS, en utredning för att se över möjligheten att minska storleken på alla myndighetens avdelningar för flickor och kvinnor. Det ska leda till ökad säkerhet och trygghet samt höjd kvalitet på vården och behandlingen. Syftet är även att förbättra arbetsmiljön.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör. 

– Det krävs insatser på flera områden för att utveckla vården för flickor och kvinnor. Ett första steg skulle kunna vara att minska avdelningarnas storlek med bibehållen mängd medarbetare.

– Parallellt behöver vården utvecklas för att bättre anpassas till målgruppen och organiseringen av behandlingsarbetet genomlysas, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark, generaldirektör för SiS.

I inskrivningsintervjuer framgår att flickor och kvinnor, jämfört med pojkar och män rapporterar mer psykisk ohälsa, psykiatrisk belastning och funktionsnedsättning. Det framkommer även att flickor är mindre nöjda och trygga med vården än pojkar. Flickor upplever inte heller att de fått hjälp med sina problem i samma utsträckning som pojkar. Statskontoret konstaterar i sin myndighetsanalys att SiS ofta saknar bra verktyg att behandla den problematik som flickor uppvisar.

Under 2019 har SiS bedrivit en försöksverksamhet för flickor med stora vårdbehov på avdelning Kullen på Brättegården. Avdelningen Kullen har haft färre platser, hög personaltäthet och personalen har arbetat aktivt för att motverka avskiljningar och vård i enskildhet. Samverkan med socialtjänsten och regionernas psykiatriska och habiliterande verksamheter har varit centralt. De första resultaten tyder på att verksamheten på avdelningen fungerat bra.

Redan denna vecka har generaldirektören fattat beslut om intagningsstopp på SiS ungdomshem Björkbacken. Det innebär att antalet flickor är begränsat på ungdomshemmets avdelningar. På detta sätt skapas en trygg och säker vård och behandling i en bra miljö för flickorna, och en bra arbetsmiljö för medarbetarna.

Dessutom tillsätter SiS en utredning som ska ge underlag för ett eventuellt beslut om att minska flickavdelningarnas storlek. Utredningen ska även omfatta LVM-vården för kvinnor för att få en bild av om situationen är densamma inom missbruksvården.

Nyhet,