Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS nya säkerhetsorganisation tar form

SiS generaldirektör fattade för några veckor sedan beslut om att inrätta en säkerhetsavdelning på SiS. Arbetet med att forma SiS nya säkerhetsavdelning har nu påbörjats under ledning av Petter Wåhlberg, tillförordnad säkerhetschef. 

I samband med beslutet om att inrätta en säkerhetsavdelning på SiS, påbörjades även rekryteringen av en säkerhetsdirektör. Under rekryteringsperioden kommer tf. säkerhetsdirektör Petter Wåhlberg leda arbetet.

Petter Wåhlberg är socionom i grunden och har lång erfarenhet av att ha arbetat med kombinationen säkerhet, vård och behandling. Han kommer närmast från Kriminalvården, där han var anstaltschef på anstalten Storboda i Rosersberg.

– Det känns hedrande att få vara med och bygga upp en avdelning som ska skapa tydlighet och normering kring säkerhetsfrågorna på SiS.

– Målbilden är att skapa ett gott, hållbart och välfungerande säkerhetsarbete i hela myndigheten så att vi kan identifiera, förebygga och hantera risker och hot i rätt tid. Jag tror att det kommer att underlätta och ge det stöd som SiS medarbetare behöver i sin vardag, säger Petter Wåhlberg tf. säkerhetsdirektör.

Ett välfungerande säkerhetsarbete

SiS säkerhetsavdelning ska skapa tydlighet och strukturer för ett välfungerande säkerhetsarbete som är likartad inom hela myndigheten. Utifrån den analys som säkerhetsprojektet har genomfört finns ett antal identifierade områden som SiS kommer att behöva arbeta med på både kort och lång sikt. Det handlar bland annat om larm vid utomhusvistelse, att identifiera vilka institutioner som behöver förbättra skalskydd och perimeterskydd. Men också om att stärka arbetet med riskbedömningar och att etablera en god samverkan med andra myndigheter.

 

Petter Wåhlberg, SiS tf. säkerhetsdirektör.

– Vi börjar nu med att skapa en normering för att klargöra rapporterings- och beslutsvägar vid allvarliga händelser. Det är en viktig pusselbit till att ge oss ett tydligt och systematiserat arbetssätt, säger Petter Wåhlberg.

SiS kommer också att se över händelse- och incidentrapporteringen, så att det blir säkerställt att den sker på ett likvärdigt och rättvisande sätt inom de olika verksamheterna och över hela landet.

– Det kommer att ge ökade möjligheter att utreda allvarliga händelser och skapa lägesbilder och ett lärande inom organisationen.  Vi behöver även titta på att ta fram en normerad beredskapsorganisation, säger Petter Wåhlberg.

Nyhet,