Särskilda vårdbehov en komplex utmaning

bilden visar en person sedd uppifrån som går ut genom en dörr

En kartläggning om ungdomar och klienter med särskilda vårdbehov visar på komplexa utmaningar för SiS och att samarbetet mellan olika samhällsaktörer behöver stärkas.

En intern kartläggning som SiS har gjort visar att ungefär 20 procent av ungdomarna och 16–19 procent av klienterna som årligen skrivs in på en SiS-institution har särskilda vårdbehov. För närvarande är 9 procent av platserna inom ungdomsvården och 8 procent av LVM-vårdens platser vikta för individer med sådana behov.

Mindre grupp med stora vårdbehov

Inom SiS finns en mindre grupp individer med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik med olika kombinationer av exempelvis autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, posttraumatisk stress (PTSD), personlighetssyndrom, självskadebeteende samt kraftigt utagerande beteende där hot och våld riktas mot behandlingspersonal. Det förekommer också att detta är kombinerat med beroendeproblematik och kriminalitet.

Den här gruppens behov ställer mycket höga krav på att institutionerna ska kunna skapa särskilt anpassat vårdinnehåll samt upprätthålla en trygg och säker vårdmiljö. Vanligtvis bedrivs de flesta delar av SiS behandling i grupp men för ungdomar och klienter med den här sortens behov behöver vården i stor utsträckning genomföras enskilt och med hög personaltäthet.

Stora ansträngningar trots bristande förutsättningar

SiS kartläggning visar att det idag görs stora ansträngningar på alla nivåer inom myndigheten för att möta dessa behov. Samtidigt konstateras att vissa grundläggande förutsättningar saknas för ett systematiskt och kunskapsbaserat arbete med gruppen ungdomar och klienter med särskilda vårdbehov.

Kartläggningen bekräftar också att det finns ett stort behov av ett tätare samarbete mellan psykiatri, habilitering och socialtjänst runt de ungdomar och klienter som har de mest komplexa vårdbehoven.

Ett steg för att möta de behoven är utvecklandet av integrerade vårdformer.  En annan lösning som lyfts fram är ökad tillgång till specialiserad vård inom SiS för ungdomar och klienter med särskilt stora vårdbehov.

Läs eller ladda ner rapporten ”Särskilda vård- och resursbehov - En kartläggning av särskilt vård- och resurskrävande ungdomar och klienter som vårdats inom SiS åren 2018 och 2019”

Nyhet,