Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ris och ros i Statskontorets översyn

Statskontoret konstaterar i sin rapport att SiS medarbetare har ett starkt engagemang för de målgrupper SiS har och att ungdomarnas och klienternas vistelse på SiS överlag upplevs som trygg. Både socialtjänsten och de individer SiS har i sin vård är i huvudsak nöjda med myndigheten.

Statskontoret konstaterar också att SiS i huvudsak fullgör sitt uppdrag, att ungdomar och klienter i hög grad upplever att de får hjälp med sina problem och att klienter anser att de fått ökad motivation till drogfrihet. Statskontoret lyfter också att det är positivt att SiS har utformat en organisation för etikarbetet och att SiS nu arbetar med att utveckla säkerhetsarbetet.

Men självklart har SiS, som alla andra myndigheter, utvecklingsbehov inom olika områden. Några av dessa är att vården inte är likvärdig och att SiS har svårt att hantera målgrupper med stora vårdbehov. I rapporten konstaterar man även att SiS inte alltid lyckas skapa vårdkedjor och att vården inte följs upp systematiskt.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, SiS generaldirektör.

– Vi är en viktig del i en vårdkedja och jag tror att om vi kan öka ambitionen att få till ett bättre sätt att samarbeta med de olika aktörerna runt våra ungdomar och klienter i de insatser som sker före och efter vistelsen på SiS så kommer vi lyckas bättre i vårt uppdrag, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Statskontorets slutsatser är bland annat att SiS behöver stärka den interna styrningen och öka samverkan med andra aktörer. SiS behöver också säkerställa att uppföljningen av vårdens innehåll och kvalitet sker på ett effektivt sätt, att det finns god kvalitet i underlagen och ett IT- och systemstöd som underlättar det.

– Jag välkomnar Statskontorets rapport som nu blir ett viktigt verktyg för oss i arbetet med att utveckla SiS verksamhet. Nu kommer vi noga läsa rapporten och bestämma oss för hur vi tar vår förändringsresa in i nästa steg. Detta är något vi får anledning att återkomma till framöver, säger SiS generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.

Läs Statskontorets rapport Myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse.

Nyhet,