Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att bidra med underlag till en nationell strategi om psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget görs i samverkan med Statens institutionsstyrelse och andra berörda myndigheter.


– Psykisk ohälsa och samsjuklighet är omfattande hälsoproblem för många av de ungdomar och vuxna som placeras på SiS. Det är mycket välkommet att frågan om nationell samordning inom området psykisk ohälsa nu lyfts, säger Annika Eriksson, utvecklingsdirektör på SiS.

Annika Eriksson, SiS utvecklingsdirektör

Uppdraget ska ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.
Målet är att stärka den statliga styrningen och öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten samt skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan mellan myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda aktörer.

SiS ska göra en individuell analys av nuläget samt av de långsiktiga behoven inom vårt verksamhetsområde. Dessutom ska en bedömning av hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas presenteras. 

De analyser som myndigheterna genomför individuellt ska redovisas till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen nästa höst.
Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 september 2023.

Nyhet,