Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kritiken slår in öppna dörrar

Statens institutionsstyrelse tar fram en ny utbildningsorganisation för att förstärka utbildningen och introduktionen för alla medarbetare. Det skriver generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark i en debattreplik i Svenska Dagbladet.

Jag har nu arbetat ett halvårsom generaldirektör på Statens institutionsstyrelse, SiS, och jag instämmer i analysen att våra medarbetares kompetens är en avgörande faktor för hur vi ska lyckas med vårt uppdrag. Peter Anderssons debattartikel är välkommen, men han slår in öppna dörrar. Vi ska komma ihåg att det idag finns stor kompetens, och många medarbetare med lång och gedigen erfarenhet, som vi ska ta tillvara på våra ungdomshem och institutioner.

Vi har identifierat en rad förbättringsåtgärder för myndigheten som vi skyndsamt ska ta tag i. Våra medarbetare ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt, vilket jag anser att de till delar inte har idag. Utbildningsnivå och introduktion till arbetet är områden där vi vidtar åtgärder för att förbättra. Säkerheten är ett annat område som vi arbetar med. Vi bygger nu upp en ny säkerhetsorganisation för att bättre kunna förebygga och hantera hot- och våldssituationer, och för att få en arbetsmiljö som gör det möjligt att genomföra bra insatser. Dessutom inväntar vi slutsatserna i Statskontorets myndighetsanalys om SiS som kommer i slutet av mars.

SiS har ett mycket viktigt och komplicerat uppdrag i att vårda och behandla några av samhällets mest utsatta individer. För det krävs medarbetare med rätt kompetens och utbildning som kan ge fungerande vård, stöd och behandling. SiS har en viktig roll när det gäller att bryta ungdomars kriminella mönster och ge vuxna med missbruk möjlighet till ett drogfritt liv. Vi ska skapa förutsättningar så att placeringen hos oss utgör en plats för förändring.

Hela den sociala sektorn konkurrerar till stora delar om samma yrkeskategorier. Det är brist på utbildade och erfarna behandlingsassistenter, lärare, psykologer och socionomer, vilket också har påverkat SiS verksamhet. För att klara konkurrensen är det avgörande att SiS aktivt arbetar med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi arbetar sedan flera år med validering där erfarna och duktiga medarbetare kan validera sin kunskap och inom ramen för arbetet tillägna sig en formell kompetens som behandlingsassistent. Vi genomför många interna utbildningar och har nu ambitionen att bygga upp en egen utbildningsorganisation för att alla som arbetar klientnära ska ha samma grundläggande utbildning när de börjar sin anställning hos oss.

Den psykiska ohälsa och psykiatriska problematik vi ser idag, hos våra ungdomar och klienter, ställer höga krav på våra behandlingsassistenter och att de får handledning i det dagliga arbetet. Idag arbetar vi allt mer med TMO, traumamedveten omsorg, på våra institutioner, detta lyfter också Peter Andersson. Det finns ett behov av att bygga ut och utveckla vår programverksamhet med särskild kompetens. Vi behöver då förstärka såväl organisationen som insatserna i vårt vård- och behandlingsutbud. Det kan handla om att förstärka organisationen med fler psykologer på institutionerna, men även med andra professioner som exempelvis arbetsterapeuter.

Vi har också satt igång ett arbete för att differentiera rollen som behandlingsassistent för att på så sätt skapa nya karriärvägar och göra oss mer attraktiva för yrkesgruppen. I detta arbete ingår stärkt krav på utbildning samtidigt som vi måste kunna bemanna våra institutioner och ungdomshem.

Efterfrågan på våra platser för ungdomar ökar vilket gör att vi är inne i en period av expansion. Det gör att vi behöver anställa ännu fler medarbetare. För att lyckas med det behöver vi nå ut och berätta om vårt viktiga uppdrag. Vi åker nu på Sverigeturné med vår utställningstrailer och visar upp vår verksamhet på ett pedagogiskt och intressant sätt för att få potentiella medarbetare att söka sig till oss. Vi hoppas att det ska leda till att vi får fler utbildade och erfarna medarbetare och att vi tillsammans med övriga åtgärder kommer leda till en bra och säker arbetsmiljö och att vi verkligen blir den plats för förändring vi vill vara för våra ungdomar och vuxna missbrukare.

Elisabet Åbjörnsson Hollmark
generaldirektör, Statens institutionsstyrelse, SiS

Nyhet,