Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Kortlek för samtal om etiska dilemman

SiS verksamhetskontor för missbruksvård har tagit fram en kortlek om etik. Kortleken består av 80 etiska dilemman och ska underlätta samtal i frågor där medarbetarna kan ha olika värderingar och syn på bemötande.

SiS värdeord är respekt, omtanke och tydlighet. Målsättningen med kortleken är att främja en öppen och tillåtande dialog och enklare omsätta värdeorden i handling. Personal och arbetsledning ska tillsammans komma fram till hur de ska förebygga och hantera svåra situationer på arbetsplatsen och på så sätt skapa en bra arbetsmiljö för de anställa och en trygg boendemiljö för de placerade på SiS särskilda ungdomshem och LVM-hem.

– Underlaget kommer från verksamheten där etikansvariga fått beskriva hur den professionella rollen ser ut och ge exempel på etiska dilemman de vill ha vägledning i. Vi har också hämtat underlag från Lex Sarah-anmälningar och inrapporterade incidenter, berättar Birgitta Dahlberg, enhetschef för verksamhetskontoret missbruksvård.

Arbetet har resulterat i SiS kortlek för samtal, som innehåller fyra olika kategorier:

  • vårdinnehåll,
  • bemötande,
  • kollegialitet,
  • och tjänstemannaskap.

– Vi kommer att avsätta tid vid varje arbetsplatsträff för att diskutera ett eller flera dilemman. Men vi kommer också att ha en kortlek liggande i personalrummet för spontana diskussioner om etiska frågor och dilemman, säger Frida Nyberg etikansvarig och behandlingssekreterare på LVM-hemmet Rebecka/Ekebylund.

Nyhet,