Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Nu släpps årets DOK-rapporter

Nu finns årets DOK-rapporter att läsa. Rapporterna görs inom SiS LVM-vård och visar att alkohol är vanligast bland äldre klienter medan opioider är vanligast bland yngre.

Vid intagningen till ett LVM-hem genomför klienten en DOK-intervju med strukturerade frågor inom olika livsområden. När det är dags för utskrivning får klienten även möjlighet att berätta om hur hen upplevde vårdtiden på LVM-hemmet.

– Intervjuerna visar att de som tvångsvårdas inom LVM är en mycket utsatt grupp. Det är livsavgörande att vården och behandlingen lyckas så att klienten motiveras till fortsatt vård och behandling i mer öppnare former, säger Maria Skoglund, säger verksamhetsdirektör för SiS missbruksvård.

Resultaten används när personal, klient och socialtjänst planerar för vilken typ av stöd och vilka insatser klienten har behov av på kort och lång sikt.

Inskrivningsintervjuer

Under 2018 togs 942 enskilda personer in på SiS LVM-institutioner, varav 299 kvinnor och 643 män. Information om 861 individer ingår i rapporten, varav 270 kvinnor och 591 män.

  • Alkohol är den vanligaste primärdrogen för både kvinnor och män. Framförallt i den äldsta åldersgruppen (45 år och äldre), medan klienter mellan 18 och 29 år anger opioider och centralstimulerande som den vanligaste primärdrog.

  • En tredjedel av klienterna har tidigare erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård och nästan två tredjedelar har erfarenhet av frivillig psykiatrisk vård. Kvinnor anger i högre utsträckning än män att de har psykosociala problem.

  • Så gott som alla LVM-klienter befinner sig i en socialt utsatt situation. En tredjedel av klienterna har någon gång vräkts från en bostad och 15 procent av männen och 18 procent av kvinnorna anger att de var hemlösa under halvåret före intagningen på SiS.

  • En femtedel av klienterna (21 procent) saknar grundskola eller motsvarande och en tredjedel har fullföljt gymnasium, fackskola eller motsvarande.

Läs eller ladda ner DOK-rapporten "Personer intagna på SiS LVM-hem 2018"

Utskrivningsintervjuer

Under 2018 skrevs 1010 enskilda personer ut från SiS LVM-institutioner. 863 klienter finns med i en ifylld administrativ del i rapporten. 567 klienter har dessutom genomgått en intervju och ingår i hela tabellverket. Av dessa är 385 män och 182 kvinnor.

  • Drygt två tredjedelar (72 procent) anser att de fick ett bra bemötande vid ankomsten till LVM-hemmet och fyra femtedelar (80 procent) anser att de har fått information om sina rättigheter.

  • Drygt hälften (56 procent) av klienterna anger att de trivts på institutionen.

  • Nästan alla klienter (94 procent) anger att de känt sig trygga på institutionen, och tre fjärdedelar anser att personalen tog sig tid när de behövde prata (75 procent).

  • Många klienter (91 procent) har någon gång under placeringen lämnat alkohol-/drogtest, och nästan alla har varit med om kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning (96 procent).

  • Relativt få klienter har varit med om åtgärderna avskiljning (15 procent) och vård i enskildhet (18 procent).

  • Över två tredjedelar (68 procent) av klienterna uppger att de tror att tvångsvården var nödvändig för att bryta deras missbruk.

Läs eller ladda ner DOK-rapporten "Personer utskrivna från SiS LVM-hem 2018" 

Nyhet,