Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Komplexa problem hos ungdomar på SiS institutioner

Nu släpper SiS årets ADAD-rapporter. Rapporterna visar att ungdomar som placeras hos SiS ofta har en väldigt komplex problembild.

ADAD-rapporterna bygger på intervjuer som görs vid inskrivning och utskrivning på SiS särskilda ungdomshem. I intervjun skattar den unge själv sina problem och förutsättningar. 

– Ungdomarna som skrivs in på SiS har en mycket komplex problembild där familjeförhållanden, umgänge och omgivande miljö haft stor inverkan på deras situation. Det handlar om kriminalitet, socialt nedbrytande beteende och missbruk. Dessa ungdomar behöver omfattande och professionellt stöd under mycket lång tid, säger Annika Eriksson utvecklingsdirektör.

Intervjuerna visar också att vården och behandlingen ger resultat. Framförallt lyckas SiS skola på ungdomshemmen med att väcka ungdomarnas lust att lära och motivera dem att gå i skola.

Nio av tio uppger att de har trivts i SiS skola och sju av tio ungdomar uppger att skolan på SiS har motiverat dem att fortsätta studera.

– Vår erfarenhet och forskning visar att fungerande skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för unga som riskerar att hamna i långvarigt kriminalitet och missbruk, säger Annika Eriksson, utvecklingsdirektör i Statens institutionsstyrelse.

ADAD inskrivningsintervjuer

ADAD inskrivningsintervjuer görs med ungdomar som blev intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018. Här beskrivs ungdomarnas bakgrund, deras situation inom olika livsområden.

Under år 2018 togs totalt 1 107 enskilda ungdomar in på SiS ungdomshem. Intervjuer med 771 av dem ingår i rapporten.

Rapporten visar att:

  • Pojkar i större utsträckning än flickor har placerats på grund av brottslighet (63 procent respektive 25 procent).
  • Flickor i större utsträckning än pojkar har placerats på grund av annat socialt nedbrytande beteende (66 procent respektive 44 procent).
  • Flickor anger i större utsträckning än pojkar att de blivit utsatta för fysiska övergrepp (48 % respektive 32 %) och psykiska övergrepp (59 % respektive 26 %) av en föräldrafigur.
  • Lite drygt hälften av ungdomarna uppger att de har misslyckats i skolan och/eller att de har svårigheter att hänga med i undervisningen. Ungefär 70 procent av ungdomarna anger att deras ordinarie skola är tråkig, att de struntat i att läsa läxor och/eller att de har skolkat mycket. 

Ladda ner ADAD-rapporten "Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem under 2018"

ADAD utskrivningsintervjuer

ADAD utskrivningsintervjuer görs i samband med att ungdomarna skrivs ut från ett av SiS särskilda ungdomshem. Intervjuerna syftar till att ge ungdomarna en möjlighet att tala om hur de har upplevt vistelsen på institutionen.

År 2018 skedde 1 237 utskrivningar och frigivningar. Rapporten bygger på de totalt 926 utskrivningsintervjuer som genomfördes med ungdomar under året.

Rapporten visar att:

  • Åtta av tio ungdomar svarar att de har trivts ganska mycket/mycket på avdelningen.
  • De flesta ungdomarna (87 procent) uppger att det finns någon i personalen som de har haft särskilt förtroende för men nästan hälften av ungdomarna svarar också att de i någon utsträckning har blivit dåligt bemötta av personal på institutionen.
  • De flesta (86 procent) uppger att personalen har tagit sig tid att prata när ungdomen har behövt det.
  • Nio av tio uppger att de har trivts i skolan och sju av tio ungdomar uppger att skolan på SiS har motiverat dem att fortsätta studera.

Ladda ner ADAD-rapporten "Ungdomar utskrivna från SiS särskilda ungdomshem 2018"

 

Nyhet,