Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Statskontoret lyfter fram SiS jämställdhetsintegrering

I en utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) lyfter Statskontoret fram SiS arbete. Rapporten visar att SiS JiM-arbete har potential att vara lärande men att myndigheten också har en del utmaningar.

Statskontoret har i sin utvärdering gått igenom sex myndigheters handlingsplaner och resultatredovisningar av JiM-arbetet. Man konstaterar att det är svårt att följa upp arbetet, dels eftersom myndigheternas egna mål är formulerade utifrån odefinierade tillstånd, dels för att myndigheterna inte har tagit fram indikatorer för att mäta hur väl de uppfyller sina mål.

Statskontoret har därför tittat på resultat som kunnat beläggas i både dokument och i intervjuer. Slutsatsen är att SiS JiM-arbete har potential att vara lärande eftersom myndigheten har lyckats sprida ett nytt arbetssätt i en stor organisation med hög personalomsättning och ett stort antal vikarier och timanställda.

Normkritiska samtal uppskattas

En av de aktiviteter som lyfts fram i Statskontorets rapport är de normkritiska samtalsgrupper som finns på flera institutioner. Där får ungdomar och klienter diskutera hur idéer om bland annat kön påverkar deras förutsättningar. Intervjuade medarbetare på ungdomshemmen och LVM-hemmen berättar att samtalsgrupperna är mycket uppskattade, särskilt på ungdomshemmen. Det är fler ungdomar som vill vara med än vad det finns platser, och deltagarna är aktiva. Man säger också att ungdomarna ofta är mer jämställdhetsmedvetna och normkritiska än den vuxna personalen och att de tankar ungdomarna uttrycker efter att ha deltagit i grupperna ofta påverkar personalen positivt.

Statskontoret nämner även den applikation som ger institutionscheferna tillgång till könsuppdelad verksamhetsstatistik. Syftet är att bättre kunna upptäcka osakliga könsskillnader i verksamheten.

Läs mer om:
Statskontorets utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter

Nyhet,