Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS slutredovisar arbetet mot våldsbejakande extremism

Nu har Statens institutionsstyrelse, SiS, slutredovisat regeringsuppdraget, att utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen.  SiS får nu en handfull nya verktyg i det dagliga arbetet på SiS ungdomshem.

Nu finns det en webbutbildning om våldsbejakande extremism som SiS tagit fram. Utbildningen riktar sig i första hand till medarbetare inom SiS ungdomsvård, men även medarbetare inom LVM-vården kan ha nytta av den. På varje institution har en ansvarig utbildats som håller i webbutbildningen på sin heminstitution. Utbildningen är obligatorisk för all klientnära personal. 

SiS utbildar i demokratiska värderingar.

Det handlar om att utbilda i att hantera allt från näthat till källkritik, sociala medier, vinklade budskap, anonymitet, konspirationsteorier och reklam på nätet.
Dessutom har SiS bildat ett värdegrundsnätverk inom myndigheten. Nätverket sammanställer just nu ett material som ska hjälpa lärare inom SiS att utveckla undervisningen i demokrati.

Hjälper till i kontakten med trosföreträdare

Ibland efterfrågar ungdomar och klienter kontakt med trosföreträdare. För att hjälpa ungdomshemmen med dessa kontakter och för att säkerställa att det sker på ett kvalitetssäkrat sätt har SiS tagit fram ett stöddokument med anvisningar för samverkan med trossamfund. För att få hjälp med kontakter till trossamfund har SiS samrått med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST.

Stöd i samtalet med ungdomar om våldsbejakande extremism

SiS har tagit fram ett stöd för samtal med ungdomar om våldsbejakande extremism. Samtalsstöd kan användas vid allmän oro kring attityder eller intressen, men även när det är klarlagt att en ungdom tagit ställning för en extremistisk organisation.
Statens institutionsstyrelse, SiS, fick i oktober 2016 i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism inom de särskilda ungdomshemmen. Förra veckan slutredovisades uppdraget.

Läs hela slutredovisningen.

Nyhet,