Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Modernare reglering av SiS särskilda befogenheter

SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar. Två nya befogenheter införs och begränsningar i rätten att ringa och ta emot telefonsamtal utvidgas så den omfattar alla elektroniska kommunikationstjänster.

Regeringen fattade i torsdags beslut om en lagrådsremiss som behandlar ett antal av LVU-utredningens förslag angående särskilda ungdomshem och LVM-hem. Förslagen berör ungdomsvården, LSU-vården och LVM-vården och syftar till ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet.

– Detta är välkomna förslag som stärker rättssäkerheten för den enskilde. Lagrådsremissen innehåller flera förslag som vi drivit för att kunna genomföra vården på ett tryggt och säkert sätt, säger Pernilla Krusberg, verksjurist.

Reglerna moderniseras

Den särskilda befogenheten, begränsningar i rätten att ringa och ta emot telefonsamtal, utvidgas så den omfattar alla elektroniska kommunikationstjänster. Det innebär bland annat fast telefoni, mobiltelefoni, internet och e-post. Vidare föreslås att ett sådant beslut ska få gälla i högst 14 dagar. Om behovet av restriktioner kvarstår kan SiS fatta ett nytt beslut. 

Barnrättsperspektivet stärks i ungdomsvården

I lagrådsremissen föreslås bland annat att den maximala tiden den unge som vårdas vid ett särskilt ungdomshem får hållas i avskildhet kortas från 24 timmar till fyra timmar. Den unge ska också ges möjlighet att påverka vem ur personalen som genomför eller närvarar vid en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning. Efter en avskiljning, rumsvisitation, en kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning ska den unge erbjudas ett uppföljande samtal. Vidare ska fler särskilda befogenheter vara möjliga att överklaga till domstol och ett offentligt biträde ska förordnas för barn under 15 år vid ett överklagande.  

Två nya befogenheter

Dessutom föreslås att det införs två nya särskilda befogenheter, rumsvisitation och skyddsvisitation.

SiS får även skärpta krav att anvisa plats. Det tydliggörs genom att Statens institutionsstyrelse, i akuta situationer, omedelbart ska anvisa plats.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Nyhet,