Så byggs en institution

Statens institutionsstyrelse, SiS, har tillsammans med Chalmers tekniska högskola tagit fram en rapport om SiS fysiska vårdmiljö. Avsikten med rapporten har varit att öka medvetenheten och kunskapen om den fysiska vårdmiljöns betydelse men också att ge stöd för att börja problematisera och arbeta mer aktivt med denna. Arbetet med rapporten har haft en betydande roll då SiS samtidigt tagit fram modeller för nya hus och avdelningar.

Lokalerna och den fysiska miljön ska fungera som ett stöd i och för verksamheten. Det handlar exempelvis om att göra det möjligt för klienter och ungdomar att bibehålla sin integritet och få stöd för vardagliga aktiviteter. Lokalerna kan även spela stor roll genom att ge sinnesintryck och associationer som kan bidra till positiva reaktioner, minska stress och skapa känslor som trygghet, ro och glädje.

SiS har parallellt med rapporten tagit fram en standardavdelning.  SiS standardavdelning är en del av det kapacitetsprojekt som inleddes 2015 med syfte att utöka antalet platser på både särskilda ungdomshem och LVM-hem. Målet är 150 nya platser till år 2019. Det är nu beslutat att standardavdelningar ska byggas på SiS ungdomshem Folåsa, Ljungbacken och Johannisberg samt en helt ny institution i Hässleholm.

– Det är extra kul att få användning av kunskapen samtidigt som rapporten tas fram. Den hjälper oss att göra rätt från början och kommer att vara till stor hjälp då SiS expanderar och bygger nytt, säger Jan Berg, enhetschef för avdelningen lokaler och säkerhet på SiS.

Vi vet att en god vårdmiljö är viktig för ungdomarnas och klienternas trygghet, välmående och delaktighet. En grundläggande trygghet är avgörande för att andra insatser ska få önskad effekt. Vårdmiljön är samtidigt personalens arbetsmiljö och även i det fallet är trygghet helt avgörande.

SiS FoU-enhet har tillsammans med Centrum för vårdens arkitektur (CVA) vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg initierat detta utvecklingsprojekt som syftade till att utveckla kunskapen kring den fysiska miljön med relevans för SiS ungdomsvård och missbruksvård. 

 

Projektet påbörjades i februari 2016 och avrapporteras nu.

Kontakt:

Rapportförfattare:

Sofia Park

sofia.park@chalmers.se

+46(0)729 74 33 95

Göran Lindahl

Goran.Lindahl@chalmers.se

070 885 11 14

 

https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/

Ladda ner eller beställ från webbshopen 

Pressmeddelande,

Fakta

Dela sidan med andra