Öppenhet i sluten ungdomsvård minskar återfall i brott

Ungdomar som vårdas i öppnare former när de avtjänar sluten ungdomsvård återfaller i mindre utsträckning än ungdomar som vistas mer tid i låst form. Det gäller framförallt för återfall i allvarlig brottslighet.

Det här visar Tove Pettersson, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, i forskningsrapporten Betydelse av öppenhet under institutionstiden för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Hur påverkas vardagen vid institutionen och återfall i brott?

Den kvalitativa delen av studien bygger på intervjuer gjorda mellan 2011 och 2014 med 32 ungdomar och 29 personal.  Det kvantitativa materialet omfattar samtliga ungdomar som avtjänade sluten ungdomsvård under åren 1999 och 2007, exklusive de ungdomar som hade mer än tre års strafftid och de som var utvisningsdömda.

Forskningsrapporten ger en fördjupad bild av ungdomarnas upplevelse av att vara inlåsta. Av pojkarnas berättelser framgår att möjligheten att vistas utanför ungdomshemmet ofta, men inte alltid, upplevs positiv. Rapporten visar också på svårigheten i att bedöma i vilken omfattning en individ ska vårdas i öppnare former. Skötsamhetskriterier för ungdomarnas utevistelser kan leda till ytanpassning och bitvis destruktiva relationer mellan ungdomarna och personalen.

Slutsatsen i forskningsrapporten är att det är eftersträvansvärt och viktigt med vård i öppnare former för att minska återfallen i brott för denna grupp ungdomar.

Ladda ner och läs rapporten.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Tove Pettersson
Professor i kriminologi
Stockholms universitet
Telefon direkt: 08 674 70 53

tove.pettersson@criminology.su.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.