Kvinnor inom tvångsvården blir allt yngre

Sedan 2010 har andelen kvinnor mellan 25 till 29 fördubblats inom SiS missbruksvård. Kvinnor under 30 år är nu hälften av gruppen kvinnor inom SiS LVM-vård.

Statens institutionsstyrelse, SiS, har i en rapport beskrivit hur åldersfördelningen förändrats under de senaste 10 åren vid SiS LVM- och ungdomshem. Den största förändringen har skett inom gruppen kvinnor som tvångsvårdas enligt LVM.

– Vi har sett att vi får yngre och yngre tjejer i vår verksamhet. Det följer ett mönster vi sett tidigare. Kvinnor är extra utsatta, säger Maria Skoglund som är verksamhetsdirektör för SiS LVM-vård.

– Det här är en utmaning som måste lyftas, och vår ambition är att möta de allt yngre kvinnorna med ett innehåll som fungerar och ger resultat.

Innehållet i vården, det vill säga vad klienterna får för insatser under LVM- tiden, är en prioriterad fråga och ingår i SiS påbörjade projekt SiS 2020.

Huvudresultaten för LVM-klienterna är att;

  • andelen inskrivna män var större än andelen kvinnor baserat på den totala populationen, men inom respektive åldergrupp var andelen kvinnor störst i den yngsta åldersgruppen (18–24 år), medan andelen män var störst i den äldsta åldersgruppen (50 år och äldre) för år 2016.
  • diskrepansen mellan åldergrupperna har minskat över tid för båda könen men framför allt för männen, vilket innebär att klienterna ser ut att ha blivit mer åldershomogena med tiden.

Läs rapporten, Ålder och kön, LVM-klienter och ungdomar, år 2007–2016

Pressmeddelande,

Fakta

Dela sidan med andra