Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

SiS har särskilda befogenheter

Varje år placeras cirka tusen unga av socialtjänsten på ett särskilt ungdomshem hos SiS. De har oftast fått stöd under mycket lång tid och andra insatser har havererat. Kriminalitet och missbruk är vanligast orsaker till placering.

Bland de ungdomar som socialtjänsten placerar hos SiS har det de senaste 15 åren alltid funnits ungdomar som är 12 år eller yngre. Den gruppen ungdomar har under åren varierat mellan 1 procent och 2.5 procent.

För att vården ska kunna genomföras har SiS särskilda befogenheter. Det handlar exempelvis om att ha låsta avdelningar, att kunna kontrollera så inte vapen eller narkotika förs in på institutionen och att i skyddssyfte avskilja intagna. Åtgärderna finns för att behandlingen ska kunna genomföras. De är inte något straff.

Avskiljning är en särskild befogenhet som ska användas för att skydda den intagne själv, övriga ungdomar och personal när någon är kraftigt påverkad eller så våldsam att ingen annan åtgärd fungerar.

Antalet avskiljningar och tiden för avskiljning minskar

År 2015 fattas 787 beslut om avskiljning. En avskiljning varade i snitt 1 timme och 15 minuter. Under hela avskiljningen har den våldsamme ständig tillsyn av avdelningens personal.

Räknat per 1000 vårddygn genomfördes 3,8 avskiljningar förra året och det är något färre än de senaste åren. Avskiljningarna minskar också i längd.

En avskiljning får enligt lagstiftningen pågå max 24 timmar men ska avbrytas när personen lugnat sig. Då får man om man vill återgå till övriga intagna på avdelningen.

En systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar visar inte på något alternativ till hur SiS arbetar för att förebygga våld och hantera det våld som uppstår.

Ungdomar är trygga på institution

I utskrivningsintervjuer gjorda 2015 uppgav 86% av ungdomarna att de känt sig trygga på sin avdelning, 78% hade varit delaktiga i sin behandlingsplanering och 64% menade att de fått hjälp med sina problem.

SiS verksamhet är kraftigt differentierad. Yngre och äldre blandas inte, pojkar och flickor vårdas på olika avdelningar. Det finns särskilda avdelningar för mycket utagerande, unga med djupt missbruk, sexualförövare osv. Personaltätheten är hög med i genomsnitt tre anställda per intagen.

Nyhet,