Ny rapport om hur etnicitet används i vardagen på SiS ungdomshem

En ny forskningsrapport från SiS, Betydelser av etnicitet i vardagen på särskilda ungdomshem, bygger på fältobservationer och intervjuer på ett antal ungdomshem i södra Sverige åren 2008-2009 och 2013-2014.

På SiS särskilda ungdomshem samlas ungdomar med varierande kulturell, geografisk, etnisk och annan bakgrund. Institutionerna utgör en begränsad plats där ungdomarna tillbringar merparten av sin tid, de äter, sover, vistas på sin fritid och går i skola tillsammans. Att vara i en sådan tät och kontinuerlig vardaglig gemenskap är ett undantag från livet utanför ungdomshemmet samtidigt som föreställningar, identiteter och konflikter från samhället utanför kan få ännu större betydelse i den slutna miljön.

Enicitet - en resurs och ett tillhygge

I studien undersöker författarna hur ungdomarnas och personalens självvalda eller tillskrivna etniska tillhörighet visas upp, debatteras, skojas om eller används som ett retoriskt verktyg på särskilda ungdomshem. På grundval av observationer och intervjuer visar författarna hur vissa ämnen verkar vara särskilt lämpade för anspelningar på etnicitet, till exempel mat och musik.

Etnicitet kan emellertid användas på olika sätt – både som en resurs för att skapa gemenskap men också som ett tillhygge för att skämta, tillrättavisa eller verbalt angripa någon. Personalen kan även hänvisa till etnicitet för att förklara ungdomarnas problem och beteende liksom sina egna svårigheter i arbetet. Rapporten visar på den svåra balansen mellan att ta hänsyn till ungdomarnas grupptillhörigheter utan att befästa föreställningar om hur vissa individer ”är”.

Material för reflektion och diskussioner

I rapporten finns många uppslag till diskussioner och reflektion i personalgruppen och mellan personal och ungdomar. Författarnas förhoppning är att rapporten kan inspirera till sådana samtal och funderingar på arbetsplatsträffar, personaldagar, behandlingskonferenser, fokusgrupper, brukarforum, i övningar i en gruppbehandling, i samhällskunskapslektionen i skolan eller liknande.

Rapporten finns att ladda ner som pdf i webbshoppen. Den går att beställa tryckt efter den 9 januari.

Nyhet,