Bidrag till nya forskningsprojekt

Statens institutionsstyrelse har fattat beslut om bidrag till forskningsprojekt som påbörjas under 2017.

Varje år finansierar SiS forskning med omkring nio miljoner kronor, varav ungefär hälften går till nya projekt. Projekten belyser ett antal olika frågor, men har det gemensamt att de utgår från SiS verksamhet eller är av relevans för SiS.

Nedanstående nya forskningsprojekt har beviljats bidrag från Statens institutionsstyrelse och påbörjas under 2017:

Från vanart till rättighetsaktör - historiska och samtida klassificeringar av psykisk ohälsa bland barn och unga i samhällsvård

Sökande: Susanna Johansson, Lunds universitet

Utvärdering av användning av SiS Trygghetsplan

Sökande: Tove Pettersson, Stockholms universitet

Allierad eller alienerad? Om hur samspelet mellan klienter, anhöriga och personal formeras och utvecklas under LVM-vården

Sökande: Anette Skårner, Göteborgs universitet

Den fysiska miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

Sökande: Helle Wijk, Göteborgs universitet

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.