SiS ingår i nätverk för forskande myndigheter

SiS finansierar forskning med omkring tio miljoner kronor varje år, och driver också ett antal interna utvecklings- och utbildningsprojekt. För att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra FoU-myndigheter ingår SiS i ett nätverk.

– Mer än 50 myndigheter sysslar med någon form av forskning och utveckling. SiS är en av dessa myndigheter. Trots begränsade resurser ska myndigheterna leva upp till samma kvalitetskrav som universitet och högskola i sin verksamhet. Det är en utmaning för många små myndigheter. Därför är det bra att det nu finns ett nätverk så vi kan jämföra hur vi arbetar, och hjälpa varandra att bli bättre, säger Eva Franzén, chef för SiS forsknings- och utvecklingsenhet.

Kvalitetssäkrad forskning viktig fråga

Hur forskningen kvalitetssäkras är en viktig fråga för nätverket, och själva orsaken till att det bildats. Det var i utredningen "Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter" 2012 som förslaget om ett nätverk lades fram. Utredningen konstaterade att läget generellt var tillfredsställande, men att det fanns brister i kvalitetssäkringen vid några myndigheter.

Nätverket för forskande myndigheter bildades 2013 och har möten cirka två gånger om året. Några frågor som man har tagit upp är tillgång till facklitteratur och databaser för myndigheternas medarbetare, hur man arbetar med externa vetenskapliga råd, hur verksamheten bör utvärderas samt olika former av samarbeten.

Nyhet,

Dela sidan med andra