Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Fortsatt arbete för god vårdkvalitet på SiS LVM-hem Fortunagården

SiS LVM-hem Fortunagården i Värnamo fortsätter sitt arbete med att förbättra säkerheten genom höjd bemanning. Effekten ska bli minskad drogförekomst på institutionen. Statens institutionsstyrelse redovisar i dag både genomförda och planerade åtgärder för fortsatt god vårdkvalitet på Fortunagården till Inspektionen för vård och omsorg.

Institutionschefen Laila Siljedahl på SiS LVM-hem Fortunagården gjorde i februari i år en lex Sarah-rapport till SiS verksamhetskontor missbruksvård om eventuella missförhållanden på institutionen. Verksamhetsdirektör Jesper Svedberg gjorde därefter en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En kvinna hade avlidit efter att ha varit avviken nio dagar och återkommit i dåligt skick.

I ett reportage publicerades uppgifter om drogförekomst på Fortunagården och personal uttalade sig om en pressad arbetssituation. SiS tog allvarligt på uppgifterna och gjorde en lex Sarah-anmälan.

Efter att ha gjort tillsyn på Fortunagården ställde IVO krav både på att SiS måste säkerställa en god vårdkvalitet kring bemanning och droger samt att personalen har tillräckliga kunskaper om lex Sarah.

Myndigheten har gett Fortunagården ökade resurser, som använts till ökad bemanning på institutionen. Det sker bland annat genom fler som jobbar natt, fler sjuksköterskor och utökad planeringskapacitet för både klienter och personalgrupp.

Personalen på Fortunagården jobbar bland annat med behandlingskollegium och tätare arbetsplatsträffar. Överlämningarna har blivit bättre och fler utbildas i Motiverande samtal, MI, samt i återfallsprevention, ÅP.

Myndighetens jurister utbildar all personal vid SiS institutioner i lagar som begränsar fri- och rättigheter inom SiS verksamhet. En del av lagen kallas särskilda befogenheter och anger vilka möjligheter – och begränsningar – personalen har att kontrollera att droger inte kommer in på institutionerna. Droger kan exempelvis smugglas in i kroppens håligheter eller via brev utan att personal kan eller får kontrollera det. Vid Fortunagården genomfördes utbildning i särskilda befogenheter senast våren 2014 och en uppföljning planeras i början av juni.

Människor som tvångsomhändertas för sitt missbruk har ett starkt drogsug med sig in på institutionen. Inom hela SiS LVM-verksamhet pågår ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att förebygga att droger förs in på institutionerna. Planen ska vara klar under 2015.

Pressmeddelande,

Kontakt

Stefan Hell Fröding
pressekreterare
Telefon direkt: 010-453 40 90

stefan.hellfroding@stat-inst.se

Fakta

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 24 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark.