Jag godkänner
Statens Institutionsstyrelse - till startsidan Det gäller livet.

Ensamkommande flyktingbarn inom SiS

Varje år tas ungefär 1 200 barn och ungdomar in på något av SiS särskilda ungdomshem. Förra året utgjorde ensamkommande flyktingbarn 10 procent av dem som togs in. Antalet hos SiS har ökat motsvarande hur det totala antalet ensamkommande till Sverige har ökat.

Ensamkommande tas in på uppdrag av den kommunala socialtjänsten och på samma grunder som övriga ungdomar. En skillnad är att socialtjänsten inte känner till de ensamkommandes hela bakgrund och historik i samma omfattning som med övriga ungdomar. Ensamkommande har dock hälften så lång genomsnittlig vistelsetid som den totala gruppen ungdomar hos SiS.

I dagsläget är ett 50-tal ensamkommande intagna på SiS ungdomshem. Vardagen på institution består av bland annat skolundervisning, social färdighetsträning, gruppsamtal, individuella samtal med exempelvis psykolog. SiS särskilda ungdomshem har mycket hög personaltäthet för att kunna erbjuda professionella stöd- och behandlingsinsatser.

Förbättrade insatser

SiS arbetar med en handlingsplan för att förbättra insatser för ensamkommande. Aktuella områden är bland annat:

  • Samordning med Migrationsverket i språk- och tolkfrågan.
  • Utveckla skolformer som är anpassade till ensamkommande.
  • Fördjupad samverkan med socialtjänsten om uppdrag och behandlingsplanering.
  • Utveckla rutiner för samverkan med landstingen och Migrationsverket kring hälso-och sjukvård.

Fakta ensamkommande flyktingbarn generellt

  • Under 2014 kom 7 049 ensamkommande flyktingbarn till Sverige.
  • Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl.
  • Kommunerna ansvarar för mottagande, boende och skola.
  • Vid behov kan kommunen placera den unge i familjehem eller behandlingshem (privat eller kommunalt HVB-hem).
  • I dagsläget finns 427 HVB-hem med tillstånd att ta emot ensamkommande.
Nyhet,