Vi har placerat cookies på din dator för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer om cookies och personuppgifter.

Jag förstår

Jämställd vård och behandling

SiS fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering för åren 2015-2018. Uppdraget är ett led i regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i myndigheter. SiS är en av 59 myndigheter som har fått detta uppdrag.

I planen beskrivs identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget. Där står också på vilket sätt myndigheten ska ta tillvara och använda erfarenheterna och lärdomarna från detta arbete.

I SiS instruktion står det att myndigheten ska utforma verksamheten på ungdomshem och LVM-hem så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov.

Det här är jämställd vård och behandling hos SiS

SiS etiska riktlinjer lyfter fram alla människors lika värde och i SiS verksamhetsidé säger vi att vården och behandlingen ska vara jämlik och fri från diskriminering. Vi har också en policy med fokus på en jämställd vård och behandling. I den konkretiserar vi vad det innebär för SiS:

  • att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner får en vård och behandling som utgår från deras individuella behov
  • att personalen synliggör och motverkar könsstereotypa normer i vården och behandlingen
  • att flickor och pojkar, kvinnor och män på SiS institutioner är bättre rustade för att leva ett jämställt liv efter institutionsvistelsen än när de skrevs in.

Mål och aktiviteter i handlingsplanen

I SiS handlingsplan för jämställdhetsintegrering finns bland annat följande aktiviteter:

  • Personalutbildning för att främja sexuell och reproduktiv hälsa bland unga och klienter och utveckla arbetsmetoder och rutiner.
  • Implementera en handbok för samtalsledare (ladda ner handboken under vinjetten Läs mer och ladda ner här nedanför).
  • Utbildning för samtalsledare.
  • Insatser för sexuell och reproduktiv hälsa riktade till ungdomar och klienter. 
  • Samtalsgrupper för ungdomar och klienter på ungdomshem och LVM-hem.